Uchwała nr 123/2019ZARZĄDU POWIATU W LIPNIEz dnia 28 października 2019w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815)

Uchwała nr 123/2019
ZARZĄDU POWIATU W LIPNIE
z dnia 28 października 2019


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie.


§ 3. Traci moc Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie uchwalony Uchwałą Nr 262/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 29 sierpnia 2017 roku.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (2 stycznia 2020, 14:37:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 600