Uchwała nr XIII/110/2019RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 20 grudnia 2019w sprawie przyjęcia przez Powiat Lipnowski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 rokuNa podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 zm: poz. 1815.), w związku z art. 30 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 zm: poz. 2245)

Uchwała nr XIII/110/2019
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 20 grudnia 2019


w sprawie przyjęcia przez Powiat Lipnowski niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w 2020 roku

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz. 511 zm: poz. 1815.), w związku z art. 30 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1541 zm: poz. 2245)


uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się wolę przyjęcia od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej określonego w art. 30 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1541 zm: poz. 2245) w  zakresie wypłacenia dodatkowych wynagrodzeń osobom wchodzącym w skład Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lipnie za udział w pracy lekarzom- przewodniczącym Komisji Lekarskiej w Lipnie i sekretarzowi Powiatowej Komisji Lekarskiej.

§ 2. Przyjęcie zadań nastąpi na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Wojewodą Kujawsko- Pomorskim, a Zarządem Powiatu w Lipnie, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 511 zm: poz. 1815.) powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

Pismem z dnia 30 października br. znak : WBZK.II.6610.2.129.2019.PŁ Wojewoda Kujawsko- Pomorski przesłał do Zarządu Powiatu w Lipnie 4 egzemplarze porozumień w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących przygotowania i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.
Na pokrycie wydatków Powiatu Lipnowskiego związanych z wykonaniem zadań objętych porozumieniem, Wojewoda zobowiązuje się do przekazania Powiatowi środków finansowych na pokrycie zadań określonych w §1 Uchwały, w dziale 750, rozdziale 75045,
§ 2120, na rachunek bankowy wskazany przez Powiat Lipnowski.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/110/2019 plik do pobrania (86kB) word

Protokół głosowania plik do pobrania (184kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (2 stycznia 2020, 09:54:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 613