Uchwała nr 125/2019Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 7 listopada 2019w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)

Uchwała nr 125/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 7 listopada 2019


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1


W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany1:

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 6b dotyczący planu wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.1 Zmiany budżetu powiatu na 2019 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr V/36/2019 z dnia 27.03.2019 r., Nr VI/44/ 2019 z dnia, Nr VII/55/2019 z dnia 12.06.2019 r., Nr VIII/63/2019 z dnia 4.07.2019 r., Nr IX/75/2019 z dnia 22.08.2019 r., Nr X/77/2019 z dnia 26.08.2019 r. Nr XI/84/2019 z dnia 10.10.2019 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r., Nr 22/2019 z dnia 01.03.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.03.2019 r., Nr 45/2019 z dnia 16.04.2019 r., Nr 71/2019 z dnia 24.06.2019 r., Nr 77/2019 z dnia 10.07.2019 r., Nr 79/2019 z dnia 18.07.2019 r., Nr 82/2019 z dnia 31.07.2019 r., Nr 87/2019 z dnia 13.08.2019 r., Nr 96/2019 z dnia 28.08.2019 r., Nr 100/2019 z dnia 12.09.2019 r., Nr 111/2019 z dnia 18.09.2019 r., Nr 116/2019 z dnia 02.10.2019 r., Nr 119/2019 z dnia 28.10.2019 r.,


U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 125/2019 z dnia 7 listopada 2019 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków

  2. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

  3. planu zadań remontowych


WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samych niezbędne środki na realizację opłat sądowych.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego do końca roku budżetowego zabezpieczając tym samym niezbędne środki na zagospodarowanie sal lekcyjnych dla nowo otwartego kierunku kształcenia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.


Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samych niezbędne środki w zakresie realizowanych usług.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego do końca roku budżetowego zabezpieczając tym samym niezbędne środki na dokonanie płatności za pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych dla nowo zakupionego pojazdu na potrzeby Domu.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zwiększenie w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków wypłatę świszczeń rodzinom zastępczym.


Rozdział 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 000,00 zł

Zmniejszenie w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu zabezpieczenia środków wypłatę świszczeń rodzinom zastępczym.


  1. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą zadań remontowych prowadzonych przez Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie.metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (8 listopada 2019, 08:18:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661