Uchwała nr 119/2019Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 października 2019w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)

Uchwała nr 119/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 października 2019


w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 ze zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm. 2)


Zarząd Powiatu
uchwala co następuje:


§ 1

W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 1 otrzymuje brzmienie:
„Dochody  budżetu w wysokości                73 481 518,18 zł z tego:
dochody bieżące w kwocie                    -  71 122 350,11 zł
dochody majątkowe w kwocie              -    2 359 168,07 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wydatki budżetu w wysokości                  73 360 212,32 zł z tego:
wydatki bieżące w wysokości              -  67 094 541,75 zł
wydatki majątkowe w wysokości           -    6 265 670,57 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów z zakresu administracji rządowej
i 6b dotyczący planu wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 3a stanowiący plan zadań remontowych na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2

2. Zmniejsza się plan rezerw o kwotę 9 700,00 zł do wysokości 201 590,00  zł
    1) rezerwa ogólna 63 300,00 zł
    2) rezerwa celowa 138 290,00 zł, z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 138 290,00 zł


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 119/2019 z dnia 28 października 2019 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:
    a) planu dochodów
    b) planu wydatków
    c) planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej
    d) planu zadań remontowych

DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 200 776,00 zł i zamkną się kwotą
73 481 518,18 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 752 – obrona narodowa
Rozdział 75295 – pozostała działalność
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 75 802,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r.

Dział 851 –  ochrona zdrowia
Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 14 774,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 r.

Dział 853 –pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku.
 

Dział 855 - rodzina
Rozdział 85508 – rodziny zastępcze
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 30 400,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na realizację zadań własnych powiatu zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23.10.2019 roku.
 
Rozdział  85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 21 800,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 r.
WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 200 776,00 zł i zamkną się kwotą   
73 360 212,32 zł.
Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:

Dział 750  – administracja publiczna
Rozdział 75019  – rady powiatów

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samych niezbędne środki na opłacenie faktur na nagrani sesji Rady Powiatu.

Rozdział 75020  – starostwa powiatowe
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samych niezbędne środki na realizację usług.
 
Rozdział 75075
  – promocja jednostek samorządu terytorialnego
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samych niezbędne środki w zakresie patronatów.

Dział 752 – obrona narodowa
Rozdział 75295 – pozostała działalność
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 75 802,00 zł

Zwiększenie wydatków Komendy Powiatowej PSP wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 roku z przeznaczeniem na finansowanie zadnia wynikającego z ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020” w zakresie sprzętu informatyki i łączności.

Dział 758 – różne rozliczenia
Rozdział 75818 – rezerwy ogólne i celowe
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 700,00 zł

Zmiany dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego do końca roku budżetowego.

Dział 801 –  oświata i wychowanie
Rozdział 80102  – szkoły podstawowe specjalne

Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego do końca roku budżetowego.

Rozdział 80115 – technika
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 565,00 zł

Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 44,00 zł wynika z konieczności dostosowania należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowanych przez tę jednostkę.
Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 6 521,00 zł wynika z konieczności dostosowania wielkości środków finansowych w zakresie zakupu oleju opalowego oraz realizacji usług wynikających miedzy innych z konieczności przeprowadzenia niezbędnych przeglądów wynikających z protokołów posiadanych przez jednostkę.

Rozdział 80117 – branżowe szkoły I i II stopnia
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 939,00 zł

Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup oleju opalowego czy też innych materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące
Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół w Lipnie wynika z konieczności dostosowania należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne
Zmiany w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zapewniając tym samych niezbędne środki w zakresie realizowanych usług.

Rozdział 80140  – placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego i ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 031,00 zł

Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów oraz usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

Rozdział 80152
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 449,00 zł
Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wynika z konieczności dostosowania niezbędnych wydatków w innych klasyfikacjach budżetowych, w których jednostka realizuje plan finansowy.

Rozdział 80195  –  pozostała działalność
Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 956,00 zł

Zwiększenie wydatków Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 44,00 zł wynika z konieczności dostosowania należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Zmniejszenie wydatków Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wynika z konieczności dostosowania niezbędnych wydatków w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizowanych przez tę jednostkę.

Dział 851 –  ochrona zdrowia
Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenie dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 14 774,00 zł

Zwiększenie wydatków Powiatowego Urzędu Pracy wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 października 2019 roku z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 852 – pomoc społeczna
Rozdział 85218  - powiatowe centra pomocy rodzinie

Zmian w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dział 853 –pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej
Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 58 000,00 zł

Zwiększenie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 23 października 2019 roku z przeznaczeniem na działalność Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza
Rozdział 85406  - poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym inne poradnie specjalistyczne

Zmian w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego.

Dział 855 – rodzina
Rozdział  85508  –  rodziny zastępcze
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 100,00 zł

Zwiększenie wydatków wynika z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia
23 października 2019 roku z przeznaczeniem na zatrudnienie przez powiaty koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019, wprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zwiększa się również wydatki związane
z zakupem materiałów oraz koszt utrzymania dzieci z terenu powiatu lipnowskiego przebywające w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu świadczeń społecznych.

Rozdział  85510 – działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych
Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 21 800,00 zł

Zwiększenie wydatków w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wynika
z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 października 2019 roku
z przeznaczeniem na realizacje ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
w zakresie dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego.
Zmian w planie wydatków Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ,,Parkowa” dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego dostosowując tym samym wielkość należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział  85595  –  pozostała działalność
Zmian w planie finansowym po stronie wydatków dokonuje się w celu prawidłowej realizacji planu finansowego w zakresie realizowanego projektu.

 III. ZADANIA REMONTOWE

Zmiany dotyczą zadań remontowych prowadzonych przez Zespół Szkół Technicznych w Lipnie, Zespół Szkół w Lipni. Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną oraz w Placówkach Opiekuńczo - Wychowawczych.

Załącznik do uchwały 119/2019 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28.10.2019 (56kB) excel

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Dariusz Baranowski (5 listopada 2019, 08:22:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 706