Uchwała nr XI/87/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 października 2019w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzeniaNa podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) oraz art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli

Uchwała nr XI/87/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 października 2019


w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia

Na podstawie art. 30 ust. 6 i 6a w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 730 i poz. 1287) oraz art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Uchwala się Regulamin w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie oraz dyrektorom szkół
i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

§3. Traci moc Uchwała Nr XLIV/284/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Uzasadnienie


Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na terenie powiatu lipnowskiego stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 30 ust. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.).

Regulamin określa wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, w taki sposób, aby zapewnić realizację wytycznej dla samorządu zawartej w art. 30 ust 6 Karty Nauczyciela.

Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli działającymi w szkołach i placówkach oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu
tj.: NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, ZNP, WZZ „Solidarność – Oświata” oraz ZZ „Rada Poradnictwa”.

Załącznik do Uchwały Nr XI/87/2019 (83kB) word

Protokół głosowania plik do pobrania (354kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (17 października 2019, 11:21:59)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (23 października 2019, 11:56:06)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 144