Uchwała nr XI/86/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 10 października 2019w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1570)

Uchwała nr XI/86/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 10 października 2019


w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, ze zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 1570)


Rada Powiatu w Lipnie,

uchwala, co następuje:


§1. Uchwala się Roczny Program współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. ( tj. Dz. U. z 2019r. poz. 688, ze zm. Dz. U. z 2019r. poz. 1570) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Rada Powiatu w Lipnie, przyjmując niniejszą uchwałę, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określenia jego reguł. W programie proponowany jest szeroki zakres zadań merytorycznych dla obustronnej współpracy.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.Załącznik do Uchwały Nr XI/86/2019 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 10 października 2019 r.


ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZPODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

NA ROK 2020
ROZDZIAŁ 1

Postanowienia ogólne


§1. Ilekroć w niniejszym Programie jest mowa o:

 1. ustawie- rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2019 poz. 688.)

 2. organizacji” lub „podmiotach Programu” - rozumie się przez to organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy.

 3. Programie” - rozumie się przez to Program współpracy na 2020 rok Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

 4. konkursie”- rozumie się otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy.ROZDZIAŁ 2

Cel główny i cele szczegółowe Programu

§ 2.1. Do celów głównych Programu należy zintensyfikowanie współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, podniesienie skuteczności i efektywności działań podejmowanych w sferze zadań publicznych, określenie zasad, obszarów i form wzajemnej współpracy oraz udzielanie wsparcia organizacjom pozarządowym przez Powiat.

2. Cele szczegółowe Programu:

1) określenie priorytetowych zadań publicznych Powiatu na 2020 rok;

2) efektywniejsze realizacje zadań publicznych Powiatu przekazanych do realizacji;

3) wzmocnienie współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi;

4) aktywizacja mieszkańców Powiatu w życiu społecznym.


ROZDZIAŁ 3

Zasady współpracy

§3. Podstawowymi zasadami współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi, w oparciu o które odbywać się będzie współpraca są:

 1. zasada pomocniczości i suwerenności stron - Powiat, respektując odrębność i suwerenność zorganizowanych wspólnot obywateli, uznając ich prawo do samodzielnego definiowania i rozwiązywania problemów, w tym należących do sfery zadań publicznych współpracuje z organizacjami oraz wspiera ich działalność i umożliwia realizację zadań publicznych na zasadach określonych w ustawie.

 2. zasada partnerstwa - realizowana będzie m. in. poprzez zapewnienie uczestnictwa organizacji pozarządowych w identyfikowaniu i definiowaniu problemów społecznych, w wypracowaniu sposobów wykonywania tych zadań oraz w wykonywaniu tych zadań publicznych na zasadach określonych w Ustawach. Powiat oczekuje od organizacji pozarządowych aktywnego uczestnictwa w organizowanych spotkaniach tematycznych, konsultacjach aktów prawnych oraz przekazywania informacji o działaniach podejmowanych na swoim terenie.

 3. zasada efektywności i uczciwej konkurencji - Powiat i organizacje pozarządowe będą wspólnie dążyć do osiągnięcia możliwie najlepszych efektów w realizacji zadań publicznych na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców oraz rozwoju ekonomicznego Powiatu. Kierując się tą zasadą, Powiat przy zlecaniu organizacjom pozarządowym zadań publicznych do realizacji, dokonywać będzie wyboru najefektywniejszego sposobu wykorzystania środków publicznych, przestrzegając zasad uczciwej konkurencji. W składanych przez organizację ofertach realizacji zadania publicznego, Powiat oczekuje pełnej i rzetelnej informacji oraz uczciwego przedstawienia swoich zasobów, planowanych działań oraz kalkulacji kosztów ich realizacji.

 4. zasada jawności - Powiat udostępnia organizacjom pozarządowym informacje o zamiarach, celach, kosztach i efektach współpracy, a także o środkach finansowych zaplanowanych w budżecie Powiatu na realizację zadań publicznych, w których możliwa jest współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz kryteriach oceny projektów. Zasada jawności obliguje organizacje pozarządowe do udostępniania powiatowi danych dotyczących jej struktury organizacyjnej, sposobu funkcjonowania, prowadzenia przez nie działalności statutowej oraz danych dotyczących sytuacji finansowej.
ROZDZIAŁ 4

Zakres przedmiotowy

§4. W Powiecie Lipnowskim w 2020 roku zadania publiczne realizowane przy udziale organizacji pozarządowych poprzez wspieranie wykonywania zadań publicznych, będą obejmować następujące sfery:

 1. promocja zatrudnienia i aktywizacji osób pozostających bez pracy;

 2. integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 3. upowszechniania kultury fizycznej i sportu, obejmującej w szczególności wspieranie systemu rozgrywek sportowych dzieci i młodzieży;

 4. wspieranie zadań z zakresu rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 5. ochrona i promocja zdrowia;

 6. ratownictwo i ochrona ludności;

 7. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;

 8. działania na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych;

 9. nauka, edukacja, oświata i wychowanie;


 1. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

11) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób;

12) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym przedsiębiorczość;

13) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;

14) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

15) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

16) turystyka i krajoznawstwo;

17) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.


ROZDZIAŁ 5

Formy współpracy

§5.1. Powiat Lipnowski realizuje zadania publiczne we współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Współpraca ta może odbywać się w następujących formach:

 1. konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji; 1. tworzenia w miarę potrzeby, wspólnych zespołów konsultacyjnych o charakterze doradczym lub inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli organizacji pozarządowych Powiatu Lipnowskiego;

 2. wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków;

 3. organizowania spotkań, konferencji, szkoleń i poradnictwa w zakresie będącym przedmiotem zainteresowania organizacji pozarządowych;

 4. promowania działalności sektora pozarządowego poprzez obejmowanie patronatem Powiatu/ Starosty wybranych przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe;

 5. umożliwiania organizacjom pozarządowym nabywania na szczególnych warunkach prawa użytkowania (dzierżawa, najem) nieruchomości (lokali) będących własnością powiatu dla celów prowadzenia działalności statutowej tych organizacji, w miarę występowania pustostanów i potrzeb organizacji;

 6. prowadzenia stałego serwisu informacyjnego skierowanego do organizacji pozarządowych na stronie internetowej Powiatu;

 7. włączenia organizacji pozarządowych w działania promocyjne Powiatu;

 8. oddelegowania pracowników, użyczenie sprzętu, bezpłatne udostępnienie sal urzędu na różnego rodzaju spotkania członków organizacji w godzinach prac urzędu itp.;

10) bieżącej wymiany informacji pomiędzy administracją a organizacjami pożytku publicznego:

  • informowanie przedstawicieli organizacji o planowanych sesjach Rady Powiatu, na których dyskutowane będą projekty uchwał odnoszące się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji;

  • udostępnienie druków projektów uchwał odnoszących się do zagadnień związanych z profilem działalności tych organizacji;

11) zlecania realizacji zadań publicznych w formie wspierania i powierzania wykonywania zadań publicznych i udzielaniu dotacji na dofinansowanie ich realizacji;

12) partnerstwa i współpracy w projektach;

13) zawierania umów partnerstwa określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1295).

2. Współpracę z organizacjami pozarządowymi koordynuje Biuro do Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego oraz Wydział Rozwoju, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Lipnie.

ROZDZIAŁ 6

Priorytetowe zadania publiczne

§6. Na podstawie dotychczasowej współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za priorytetowe do realizacji w 2020 roku uznaje się zadania obejmujące:

   1. upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

   2. wspieranie zadań z zakresu rozwoju kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

   3. działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

   4. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

   5. turystykę i krajoznawstwo;

   6. udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

   7. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego;

   8. ratownictwa i ochrony ludności.


ROZDZIAŁ 7

Okres realizacji Programu

§7. Program współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego jest programem rocznym i będzie realizowany w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.


ROZDZIAŁ 8

Sposób realizacji Programu

§8. Program realizowany jest przez:

 1. zlecenie realizacji zadań Powiatu organizacjom odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert, chyba że przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecenia lub dane zadanie można zrealizować efektywniej w inny sposób określony w odrębnych przepisach;

 2. udzielanie wsparcia merytorycznego organizacjom pozarządowym przez pracowników Starostwa Powiatowego w Lipnie;

 3. promowanie działalności sektora pozarządowego poprzez umieszczanie informacji na stronie internetowej Powiatu oraz poprzez obejmowanie patronatem Starosty Lipnowskiego przedsięwzięć realizowanych przez organizacje pozarządowe.ROZDZIAŁ 9

Wysokość środków przeznaczonych na realizację Programu

§9. Powiat planuje przeznaczyć na realizację Programu środki budżetowe w wysokości co najmniej ( 448 000,00 zł- czterysta czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/00 )


ROZDZIAŁ 10

Sposób oceny realizacji Programu

§10.Merytoryczni pracownicy Starostwa Powiatowego w Lipnie z upoważnienia Starosty Lipnowskiego, będą prowadzić nadzór i bieżącą ocenę oraz kontrolę stanu realizacji zadań, efektywności, rzetelności i jakości ich wykonania, a także prawidłowości wykorzystania środków przekazanych na realizację poszczególnych zadań oraz prowadzenia dokumentacji.


ROZDZIAŁ 11

Sposób tworzenia Programu oraz przebieg jego konsultacji

§11.1. Biuro do Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Lipnie opracowuje projekt Programu Współpracy na 2020 rok, który jest omawiany podczas obrad merytorycznych komisji Rady Powiatu.

2. Konstrukcja Programu oparta jest o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Projekt zamieszcza się na stronie internetowej Powiatu wraz z zaproszeniem organizacji, osób i jednostek do szerokiej dyskusji wraz z dyskusjami i informacją o możliwości wprowadzenia zmian i uzupełnień.

4. Konsultacje społeczne odbyły się na podstawie uchwały Nr XXX/179/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 7 lipca 2017r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tej organizacji.

5. Ostateczna wersja projektu Programu zostaje przedłożona pod obrady Rady Powiatu w Lipnie celem podjęcia stosownej uchwały.

ROZDZIAŁ 12

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w konkursach

§12.1. Powołanie Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach następuje w trybie uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie dla każdego zadania, na które ogłoszony zostanie otwarty konkurs ofert.

2. Pracami Komisji Konkursowej kieruje przewodniczący.

3. Komisja obraduje na posiedzeniach zamkniętych, bez udziału oferentów; termin i miejsce posiedzenia Komisji określa przewodniczący.

4. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego.

5. Komisja Konkursowa dokonuje oceny na formularzu „Kryteria oceny ofert”.

6. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół .

Protokół głosowania  plik do pobrania (181kB) pdf

metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (17 października 2019, 11:19:06)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (23 października 2019, 11:57:09)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 124