Uchwała nr X/81/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 26 września 2019w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)

Uchwała nr X/81/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 26 września 2019


w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 ze zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

 1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 października 2017 r.
  o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. 2017 r. poz. 2203 ze zm.);

 2. niepublicznej placówce – należy przez to rozumieć placówkę niepubliczną, dla której organem rejestrującym jest Powiat Lipnowski;

 3. niepublicznej szkole - należy przez to rozumieć niepubliczną szkołę, dla której organem rejestrującym jest Powiat Lipnowski;

 4. osobie prowadzącej szkołę/placówkę – należy przez to zrozumieć osobę prawną lub osobę fizyczną, która prowadzi szkołę lub placówkę niepubliczną;

 5. uczniu – należy rozumieć przez to również słuchaczy i wychowanków;

 6. dziecku objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju – należy przez to rozumieć dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, o której mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

 7. dotacji – należy przez to rozumieć udzieloną na rok budżetowy z budżetu Powiatu Lipnowskiego, dotację podmiotową, która przeznaczona jest na dofinansowanie wydatków bieżących szkoły lub placówki niepublicznej;

 8. organie dotującym – należy przez to rozumieć Powiat Lipnowski;

 9. roku bazowym – należy przez to rozumieć rok poprzedzający rok budżetowy.


§ 2. Uchwała określa szczegółowe zasady udzielania dotacji z budżetu powiatu szkołom niepublicznym i placówkom niepublicznym działającym na terenie Powiatu Lipnowskiego wpisanym do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Lipnie. Dotacje są przeznaczone na dofinansowanie realizacji zadań szkoły/placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących szkoły/placówki.


§ 3. Szkoły niepubliczne, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki otrzymują na każdego ucznia dotację, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Lipnowski.


§ 4. Szkoły niepubliczne, inne niż wymienione w § 3, otrzymują dotację na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Powiat Lipnowski.

§ 5. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, o których mowa
w § 4, potwierdza się na tych zajęciach ich własnoręcznymi czytelnymi podpisami na listach obecności.


§ 6. Szkołom niepublicznym, o których mowa w § 4 dotacja przysługuje za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek, o którym mowa w § 4.


§ 7. Niepubliczne licea ogólnokształcące dla dorosłych i szkoły policealne niebędące szkołami specjalnymi otrzymują niezależnie od dotacji, o której mowa w § 4, na każdego ucznia, niebędącego uczniem niepełnosprawnym, który uzyskał odpowiednio świadectwo dojrzałości lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, dotację z budżetu Powiatu Lipnowskiego będącego dla tych szkół organem rejestrującym, w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego ucznia w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego pod warunkiem, że organ prowadzący tę szkołę przedstawi zaświadczenie o uzyskaniu przez ucznia tej szkoły odpowiednio świadectwa dojrzałości lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym uczeń ukończył tę szkołę.


§ 8. Dotacja, o której mowa w § 7, jest wypłacana jednorazowo w terminie 30 dni od dnia złożenia przez organ prowadzący szkołę wniosku o udzielenie dodatkowej dotacji za uczniów
i zaświadczenia, o którym mowa w § 7.


§ 9. Placówki niepubliczne, o których mowa w art. 2 pkt 7 i 8 ustawy – Prawo oświatowe, otrzymują na każdego wychowanka dotację z budżetu powiatu w wysokości równej kwocie przewidzianej na takiego wychowanka w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego.


§ 10. Placówki, o których mowa w § 9 otrzymują dotacje na każde dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, będącego
w danym miesiącu roku budżetowego dzieckiem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju, lub uczestnikiem zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w wysokości równej kwocie przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla Powiatu Lipnowskiego.


§ 11. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie przez osobę prowadzącą szkołę lub placówkę niepubliczną pisemnego wniosku z planowaną liczbą uczniów oraz informację o planowanej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego oraz przekazanie danych do systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września roku bazowego.


1) Wzór wniosku o udzielenie dotacji dla szkół i placówek niepublicznych, o których mowa
w § 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


2) Osoba prowadząca szkołę składa odrębny wniosek dla każdej szkoły.


3) Wzór wniosku o dodatkową dotację za uczniów, o których mowa w § 8 stanowi załącznik
nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 12. Część dotacji na każdy kolejny miesiąc ustalana jest na podstawie informacji składanej przez osobę prowadzącą szkołę/placówkę niepubliczną o faktycznej liczbie uczniów pobierających naukę wg stanu na dzień 10 – go danego miesiąca złożoną do dnia 15 – go tego miesiąca, za który udzielona jest dotacja.


1) Wzór informacji, o której mowa w § 12 dla szkół i placówek niepublicznych wymienionych w § 2 stanowi załącznik nr 3 do uchwały.


§ 13. Organ prowadzący liceum ogólnokształcące dla dorosłych, szkołę policealną składa informację o faktycznej liczbie uczniów uczestniczących w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, według stanu na 1 dzień miesiąca, który nie jest sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy, za poprzedni miesiąc za który udzielana jest dotacja, celem dokonania korekty o której mowa w art. 34 ust. 3 ustawy. Wzór informacji stanowi załącznik nr 4 do uchwały.


§ 14. Zwiększenie liczby uczniów w szkole i placówce niepublicznej w ciągu roku ponad planowaną liczbę uczniów określoną we wniosku, o którym mowa w § 11 nie ma wpływu na zwiększenie kwoty dotacji.


§ 15. Dotacja wypłacana jest w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy osoby prowadzącej szkołę/placówkę wskazany we wniosku, z tym że części dotacji za styczeń i grudzień są przekazywane w terminie odpowiednio do dnia
20 stycznia oraz do 15 grudnia roku budżetowego.


§ 16. Podstawą rozliczenia dotacji udzielonej w roku budżetowym są dane zawarte
w składanych przez osobę prowadzącą szkołę/placówkę sprawozdaniach, o których mowa
w pkt. 1, 2 i w § 12. Osoba prowadząca szkołę/placówkę składa:


 1. sprawozdanie kwartalne o wydatkach bieżących szkoły/placówki niepublicznej, w tym o wydatkach, na które wykorzystano dotację do 15 dnia miesiąca za poprzedni kwartał – według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do uchwały,

 2. sprawozdanie roczne o wydatkach bieżących szkoły/placówki niepublicznej, w tym
  o wydatkach, na które wykorzystano dotację do dnia 20 stycznia następnego roku budżetowego – według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do uchwały.

§ 17. Dotacja niewykorzystana – nierozliczona dowodem poniesienia wydatków bieżących, wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, pobrana w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.


§ 18. Dotowane jednostki zobowiązane są do prowadzenia dokumentacji finansowej w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację wydatków dokonywanych ze środków dotacji, otrzymanej z budżetu Powiatu Lipnowskiego w szczególności poprzez zamieszczenie na tych dokumentach adnotacji o dacie i kwocie wykorzystanej dotacji przez jednostkę dotowaną, której dotacja ta została udzielona oraz złożenie na tych dokumentach czytelnego popisu organu prowadzącego albo osoby przez niego umocowanej do dokonania tej czynności.


§ 19. Wykorzystanie dotacji przez szkołę i placówkę niepubliczną, o której mowa w § 2 podlega kontroli prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, jak również kontroli podlega prawidłowość pobrania tych środków. W szczególności kontroli podlega prawidłowość przedstawienia danych o liczbie uczniów, liczbie zrealizowanych godzin pracy pedagogicznej oraz danych o wykorzystaniu otrzymanej dotacji.


1) Kontrolę, o której mowa w § 19 przeprowadza Starosta lub upoważniony pracownik Starostwa.

2) Podstawą do przeprowadzenia kontroli przez pracownika Starostwa jest imienne upoważnienie Starosty określające:

a) imię i nazwisko osoby przeprowadzającej kontrolę,

b) nazwę szkoły/placówki kontrolowanej,

c) zakres przedmiotowy oraz czas kontroli,

d) termin przeprowadzanej kontroli.


3) Osoby przeprowadzające kontrolę, o której mowa w § 19 mają prawo:

a) wstępu do pomieszczeń szkoły lub placówki niepublicznej,

b) wglądu do prowadzonej przez nią dokumentacji organizacyjnej, finansowej i dokumentacji przebiegu nauczania i dodatkowo wglądu do list obecności podpisywanych przez uczniów oraz ich weryfikacji, wraz z możliwością przetwarzania danych osobowych związanych z uczniami,

c) do żądania wykonania kopii, odpisów, wyciągów, stosownych dokumentów,

d) do żądania udzielania odpowiedzi i wyjaśnień pisemnych przez osobę prowadzącą szkołę/placówkę.


4) Kontrola może obejmować okres 5 lat budżetowych poprzedzających rok budżetowy,
w którym jest ona przeprowadzana.


5) W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę/placówkę niepubliczną lub przez organ prowadzący czynności kontrolnych, organ dotujący wzywa dyrektora szkoły/placówki lub organ prowadzący szkołę/placówkę do zaprzestania tych działań w określonym terminie.


6) Po bezskutecznym upływie terminu organ dotujący wstrzymuje przekazywanie szkole/placówce niepublicznej dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia
w szkole/placówce czynności kontrolnych.


7) Z przeprowadzonej kontroli jest sporządzany w 2 egzemplarzach protokół, z których jeden otrzymuje kontrolowany.


8) Osobie prowadzącej szkołę/placówkę, która była kontrolowana przysługuje prawo zgłoszenie przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole na piśmie do Starosty w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli.


9) W razie uwzględnienia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 8, w całości lub w części, Starosta przekazuje na piśmie swoje stanowisko zgłaszającemu zastrzeżenia.


10) Starosta przekazuje osobie prowadzącej szkołę wystąpienie pokontrolne zawierające ocenę kontrolowanej działalności.


11) Osoba prowadząca szkołę/placówkę, której przekazano wystąpienie pokontrolne, może
w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, zgłosić umotywowane, pisemne zastrzeżenia
w sprawie zawartych w nim ocen, uwag i wniosków do Starosty.§ 20. Traci moc uchwała Nr XXXVII/223/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 12 stycznia 2018 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek niepublicznych i szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.


§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Uzasadnienie

  Wraz z wejściem z dniem 1 września 2019 roku nowego zapisu art. 2 pkt 12 Ustawy
z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019r. poz. 1287) proponuję przyjęcie nowej uchwały z jednoznaczną utratą mocy dotychczas obowiązującej uchwały.

Podjęcie uchwały nie skutkuje zmianami finansowymi w budżecie powiatu.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/81/2019 - wniosek (28kB) word

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr X/81/2019 - wniosek (27kB) word

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr X/81/2019 - informacja o liczbie uczniów (29kB) word

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr X/81/2019 - inormacja o liczbie uczniów (43kB) word

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/81/2019 - sprawozdanie kwartalne (41kB) word

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr X/81/2019 - sprawozdanie roczne (34kB) word

Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf


metryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (3 października 2019, 11:18:23)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (23 października 2019, 12:40:16)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 95