Uchwała nr 111/2019Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 18 września 2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Uchwała nr 111/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 18 września 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1


W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1.Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 111/2019 z dnia 18 września 2019 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatkówWYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Regulacji podlega należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Regulacji podlega należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011– urzędy wojewódzkie

Regulacji podlega należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.


Rozdział 75019 – rady powiatów

Regulacji podlega należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku ze zmianą od miesiąca sierpnia br. należnej kwoty odpisu.

1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr V/36/2019 z dnia 27.03.2019 r., Nr VI/44/ 2019 z dnia, Nr VII/55/2019 z dnia 12.06.2019 r., Nr VIII/63/2019 z dnia 4.07.2019 r., Nr IX/75/2019 z dnia 22.08.2019 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r., Nr 22/2019 z dnia 01.03.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.03.2019 r., Nr 45/2019 z dnia 16.04.2019 r., Nr 71/2019 z dnia 24.06.2019 r., Nr 77/2019 z dnia 10.07.2019 r., Nr 79/2019 z dnia 18.07.2019 r., Nr 82/2019 z dnia 31.07.2019 r., Nr 87/2019 z dnia 13.08.2019 r., Nr 96/2019 z dnia 28.08.2019 r., Nr 100/2019 z dnia 12.09.2019 r.,


Załącznik do Uchwały Nr 111/2019 (12kB) excelmetryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (20 września 2019, 12:19:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147