Uchwała nr 100/2019Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 12 września 2019w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)

Uchwała nr 100/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 12 września 2019


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1


W uchwale Nr III/20/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 74 061 993,80 zł z tego:

dochody bieżące w kwocie - 70 238 221,72 zł

dochody majątkowe w kwocie - 3 823 772,08 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  73 940 687,94  zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 65 845 425,36 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 8 095 262,58 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów z zakresu administracji rządowej
i 6b dotyczący planu wydatków z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 2


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 100/2019 z dnia 12 września 2019 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań remontowych


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 140 838,50 i zamkną się kwotą 74 061 993,80 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 121 656,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2019 roku.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział – 85321 - zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 012,50 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 r.
i z dnia 30 sierpnia 2019 r. z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności oraz na realizację legitymacji dla osób niepełnosprawnych, na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122,00 zł za okres I półrocza 2019 r.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 14 170,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.


  1. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 140 838,50 i zamkną się kwotą wysokości 73 940 687,94 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie badań profilaktycznych pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki w zakresie usług telekomunikacyjnych i obejmujących tłumaczenia oraz koszty postepowania sądowego i należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące realizowanych prac remontowych oraz opłat z tytułu składek.


Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

W związku z potrzebami w zakresie zakupu materiałów promujących oraz wydatki dotyczące patronatów Starosty zwiększeniu ulegają wydatki w § 4210 – zakup materiałów i § 4300 – zakup usług pozostałych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wynagrodzeń bezosobowych oraz zwrotu poniesionych kosztów podróży służbowych i opłat wynikających z promocji powiatu.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 121 656,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z wypłatą świadczeń i równoważników pieniężnych dla funkcjonariuszy PSP, w szczególności na rekompensaty pieniężne za nadgodziny wypracowane w I półroczu 2019 r. przez funkcjonariuszy pełniących służbę w czasie przekraczającym ustawowo określoną tygodniową normę służby.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział – 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wynikającego
z realizowanych umów zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.


Rozdział – 80120 – licea ogólnokształcące

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wynikającego
z realizowanych umów zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące prac remontowych.


Rozdział – 80132 – szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące badań profilaktycznych pracowników oraz realizowanych usług.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 012,50 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, na realizację legitymacji i kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz na wyrównanie stawki za wydanie jednego orzeczenia do poziomu 122,00 zł za okres I półrocza 2019 r.

Ponadto w ramach środków własnych dokonuje się zwiększenia należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ze względu na zmianę jego wielkości.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki na realizacje usług. Zmniejsza się tym samych wydatki z tytułu zużycia energii elektrycznej.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W związku z zaistniałą koniecznością zakupu pomocy dydaktycznych i materiałów niezbędnych do celów badań dzieci i młodzieży zwiększeniu ulega § 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek oraz § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszaniu ulegają wydatki na wykonanie prac remontowych oraz usług i wydatków wynikających z przepisów BHP.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 14 170,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2019 roku, otrzymane środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dobry start”.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85510 - działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

W placówce Opiekuńczo – Wychowawczej zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup artykułów żywnościowych i leków. Zmniejszaniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wypłatę wynagrodzeń wynikających z umów – zlecenia.


  1. ZADANIA REMONTOWE

Zmian w realizacji zadań remontowych dokonuje się w Zarządzie Dróg Powiatowych, Starostwie Powiatowym, Zespole Szkół w Lipnie oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr IV/24/2019 z dnia 27.02.2019 r., Nr V/36/2019 z dnia 27.03.2019 r., Nr VI/44/ 2019 z dnia, Nr VII/55/2019 z dnia 12.06.2019 r., Nr VIII/63/2019 z dnia 4.07.2019 r., Nr IX/75/2019 z dnia 22.08.2019 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 13/2019 z dnia 28.01.2019 r., Nr 20/2019 z dnia 1.02.2019 r., Nr 22/2019 z dnia 01.03.2019 r., Nr 30/2019 z dnia 18.03.2019 r., Nr 45/2019 z dnia 16.04.2019 r., Nr 71/2019 z dnia 24.06.2019 r., Nr 77/2019 z dnia 10.07.2019 r., Nr 79/2019 z dnia 18.07.2019 r., Nr 82/2019 z dnia 31.07.2019 r., Nr 87/2019 z dnia 13.08.2019 r., Nr 96/2019 z dnia 28.08.2019 r.


Załącznik do Uchwały Nr 100/2019 (79kB) plikmetryczka


Opublikował: Marta Piątkiewicz (20 września 2019, 12:10:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 128