Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu w Lipnie  >  2019
Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu w Lipnie

Uchwała nr VIII/66/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 4 lipca 2019


w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Na podstawie art.12 pkt 10a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Ustala się Zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Traci moc Uchwała Nr V/35/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

§4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.Uzasadnienie


Rada Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr V/35/2015 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 21 kwietnia 2015 roku ustaliła zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski. Od tego czasu nastąpiła reforma ustroju szkolnego wprowadzona przepisami ustawy z dnia 14.12.2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, w wyniku której zostały zlikwidowane gimnazja a szkoły ponadgimnazjalne zostały przekształcone w ponadpodstawowe. Ponadto Rada Powiatu w Lipnie utworzyła Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Lipnie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie, która będzie funkcjonowała od 1 września br. Podjęcie niniejszej uchwały stworzy możliwość pomocy uczniom uczęszczającym do w/w szkoły, którzy odnoszą sukcesy na miarę swoich możliwości. W związku z powyższym należy zaktualizować zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski.

Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załącznik

do Uchwały Nr VIII/66/2019

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 4 lipca 2019 r.


Zasady udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych

przez Powiat Lipnowski


§ 1

Zarząd Powiatu w Lipnie przyznaje stypendia dla uczniów szkół dla dzieci i młodzieży oraz szkoły muzycznej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.


§ 2

Stypendium ma charakter bezzwrotnej pomocy dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce, bądź uzyskujących osiągnięcia w innych dziedzinach.


§ 3

 1. Kandydatów do stypendium z danej szkoły/zespołu przedstawia Zarządowi Powiatu dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

 2. Z każdej szkoły/zespołu można przedstawić Zarządowi Powiatu maksymalną niżej wymienioną liczę wniosków o przyznanie stypendium:

 1. Zespół Szkół w Lipnie: 5

 2. Zespół Szkół Technicznych w Lipnie: szkoły typu maturalnego – 4; pozostałe – 3

 3. Zespół Szkół w Skępem: 3

 4. Zespół Szkół w Dobrzyniu n/Wisłą: 2

 5. Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie: – 4

 6. Publiczna Szkoła Muzyczna I stopnia w Lipnie – 4

 1. W przypadku złożenia przez szkoły mniejszej ilości wniosków niż określona w ust. 2 Zarząd Powiatu może przyznać stypendium uczniowi szkoły prowadzonej przez Powiat Lipnowski z własnej inicjatywy.


§ 4

 1. Dyrektor szkoły składa wniosek o stypendium - oddzielnie dla każdego kandydata
  - do 30 lipca na kolejny rok szkolny, na druku stanowiącym załącznik do niniejszych zasad.

 2. Do wniosku o stypendium dołącza się następujące dokumenty:

 1. opinię dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń w przypadku uczniów klas drugich i wyższych,

 2. dokumenty lub ich kopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły potwierdzające osiągnięcia ucznia

 3. oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) lub samego ucznia jeżeli ukończył 18 lat, o pobieraniu lub nie pobieraniu stypendium z innych źródeł – potwierdzone przez dyrektora szkoły,


§ 5

Dyrektor szkoły przesyła wnioski o stypendia do Starostwa Powiatowego w Lipnie.


§ 6

Zarząd Powiatu przyznaje uczniom szkół ponadpodstawowych oraz Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie stypendium w wysokości 200 złotych miesięcznie a uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie stypendium w wysokości 100 złotych miesięcznie, na okres od września do czerwca danego roku szkolnego w ramach środków finansowych ujętych w budżecie Powiatu, biorąc pod uwagę:

 1. średnią ocen ucznia uzyskaną w roku szkolnym – minimum 4,5 z zastrzeżeniem pkt. 2;

 2. w przypadku uczniów z niepełnosprawnością umysłową w stopniu co najmniej umiarkowanym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi informację o sukcesach
  i osiągnięciach ucznia;

 3. inne szczególne (udokumentowane) osiągnięcia ucznia, jak udział w konkursach
  i olimpiadach, zawodach sportowych i innych, szkolnych lub pozaszkolnych;

 4. okoliczność czy uczniowie, którzy ubiegają się o stypendium otrzymują stypendium
  z innych źródeł.


§ 7

O przyznanym stypendium Zarząd Powiatu zawiadamia ucznia oraz dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń.


§ 8

Środki finansowe na stypendia Powiat przekazuje do szkół, w których uczą się stypendyści.


§ 9

Stypendium wypłaca się w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego.


§ 10

Wypłaty stypendium dokonuje szkoła, do której uczęszcza uczeń, do dnia 15-go każdego miesiąca.


§ 11

Uczeń traci prawo do przyznanego stypendium w przypadku przeniesienia do innej szkoły, niż szkoła określona w § 1.

Stypendium nie wypłaca się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały okoliczności utraty stypendium.


§ 12

Wszystkie czynności organizacyjne związane z funkcjonowaniem niniejszych Zasad wykonuje Wydział Edukacji Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Załącznik

do Zasad udzielania stypendiów dla uczniów

szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski

Pieczęć szkołyWniosek o Stypendium


Na podstawie § 5 zasad udzielania stypendiów dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lipnowski wnoszę o przyznanie stypendium dla:

1. Imię nazwisko ucznia

........................................................................................................................

2. Data i miejsce urodzenia

.........................................................................................................................

3. Miejsce zamieszkania – dokładny adres, numer telefonu:

........................................................................................................................

.........................................................................................................................

4. Nazwa szkoły – dokładny adres:

..........................................................................................................................

5. Średnia ocen ucznia uzyskana w roku szkolnym ..............................wyniosła........................

6. Krótki opis osiągnięć ucznia: ...................................................................................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

7. Pobieranie lub nie pobieranie stypendium z innych źródeł:

a) źródło pobierania stypendium...................................................................................................

b) wysokość stypendium...................................

(podpis Dyrektora szkoły)


................................. dnia ..............................


Załączniki:

 1. Opinia dyrektora szkoły,

 2. Dokumenty lub ich kopie potwierdzające osiągnięcia ucznia

 3. Oświadczenie, o którym mowa w § 4 ust.2 pkt 3 Zasad udzielania stypendiów

Protokół głosowania plik do pobrania (184kB) pdf

Opublikował: Marta Piątkiewicz (18 lipca 2019, 13:02:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 90

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij