Uchwała nr 23/2019Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 1 marca 2019w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportuNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2018.995 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2018.450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/288/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”

Uchwała nr 23/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 1 marca 2019


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 8 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2018.995 z późn. zm.), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2018.450 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLV/288/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”
Zarząd Powiatu w Lipnie uchwala, co następuje:
§1.

1. Ogłosić otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Lipnowskiego w 2019r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

2. Tekst ogłoszenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi w Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2.

Tekst ogłoszenia otwartego konkursu ofert, o którym mowa w §1 ust. 2 zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Lipnie oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Lipnie.


§3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (14 czerwca 2019, 11:26:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 92