Strona główna  >  Uchwały  >  Zarządu Powiatu w Lipnie  >  2019
Uchwały z roku 2019 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Zarządu Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Zarządu Powiatu w Lipnie

Uchwała nr 65/2019
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 23 maja 2019


w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie.

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 534, poz.730 i poz. 761), § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. Nr 1587)


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1.Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie, pl. 11 Listopada 9.

 

§ 2. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Lipnowskiego, stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie (przy ul. Sierakowskiego 10 b).


§ 3. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do uchwały.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE


Zarząd Powiatu w Lipnie

ogłasza konkurs na stanowisko:

Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie; Pl. 11 Listopada 9


 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko  dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597), a mianowicie:

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce;

 2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

 4. uzyskał:

 1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

 2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

 3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

 1. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

 3. nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

 4. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 5. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

 6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);

 7. w przypadku cudzoziemca - posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.).

lub 

 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 263),

- spełniający wymagania określone w pkt. 1, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

lub

 1. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

 2. posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

 4. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 5. spełnia wymagania określone w pkt. 1 ppkt. 2, 5, 6, 8, 10 i 11.


 1. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie,

 2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 1. stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo

 2. stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

 3. stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 1. oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 1. imię (imiona) i nazwisko,

 2. datę i miejsce urodzenia,

 3. obywatelstwo,

 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

 1. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

 2. poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

 3. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
  7 października 1999 r. o języku polskim (
  Dz.U. z 2018 r. poz. 931 ze zm.) - w przypadku cudzoziemca;

 4. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 5. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

 6. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 7. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1458 ze zm.);

 8. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

 9. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 10. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.) lub w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

 11. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
  i numerem telefonu oraz dopiskiem:

Konkurs na dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lipnie”,

w terminie: do dnia 14 czerwca 2019 roku do godz. 14:00,

na adres:

Starostwo Powiatowe w Lipnie, ul. Sierakowskiego 10 B, 87-600 Lipno

 1. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data wpływu oferty do Starostwa Powiatowego w Lipnie.

 2. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.

 3. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 4. Dodatkowe informacje:

 1. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu w Lipnie;

 2. Na posiedzenie komisji konkursowej należy zabrać oryginały dokumentów składanych w formie kserokopii;

 3. Komisja konkursowa przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.Opublikował: Marta Piątkiewicz (6 czerwca 2019, 12:30:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij