Uchwała nr VI/54/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 maja 2019w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. f i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z Dz.U.2019.poz.511)

Uchwała nr VI/54/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 maja 2019


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Stowarzyszenia „Droga Ekspresowa S10”

Na podstawie art. 12 pkt. 8 lit. f i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. z Dz.U.2019.poz.511)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. W celu wspierania idei samorządu terytorialnego oraz obrony i realizacji wspólnych interesów wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Lipnowskiego do Stowarzyszenia pod nazwą „Droga Ekspresowa S10”, jako formę współdziałania wspólnot samorządowych na rzecz budowy trasy ekspresowej S-10.

§2. Do reprezentowania Powiatu Lipnowskiego w pracach Stowarzyszenia, a także dokonywania wszelkich niezbędnych czynności i podpisywania dokumentów związanych z działalnością Stowarzyszenia wyznacza się Starostę Lipnowskiego, a w jego zastępstwie Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Rady Powiatu w Lipnie.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Stowarzyszenie o nazwie „Droga Ekspresowa S10" jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem gmin, powiatów i województw położonych przy drodze krajowej nr 10 na terenie całej Polski.

Celem Stowarzyszenia będzie wspieranie idei samorządu terytorialnego oraz obrona wspólnych interesów podmiotów będących członkami Stowarzyszenia; a w szczególności inicjowanie, propagowanie, przygotowanie i realizacja na terenie zrzeszonych w Stowarzyszeniu gmin, powiatów i województw, wspólnych przedsięwzięć służących rozwojowi współpracy samorządów na rzecz budowy drogi ekspresowej S10; koordynowanie i wspieranie współpracy na rzecz budowy drogi ekspresowej S10; wykonywanie zadań określonych w podpisywanych przez Stowarzyszenie umowach i porozumieniach; realizacja innych przedsięwzięć promujących budowę drogi ekspresowej S10.

Stowarzyszenie realizować będzie swoje cele poprzez m.in. reprezentowanie interesów jednostek samorządu terytorialnego na forum ogólnopaństwowym i międzynarodowym; podejmowanie inicjatyw, promowanie oraz aktywne popieranie wszelkich działań mających na celu budowę drogi ekspresowej S10; prowadzenie pracy informacyjnej, konsultacyjnej i programowej mającej na celu budowę drogi ekspresowej S10; prowadzenie działalności wydawniczej, szkoleniowej i promocyjnej dotyczącej problematyki Stowarzyszenia i jego członków; organizację szkoleń, konferencji, seminariów, wystaw, wyjazdów studyjnych oraz prezentacji; upublicznianie przedsięwzięć Stowarzyszenia w szczególności w prasie, radiu i telewizji.

Zgodnie z Uchwałą nr 5/2019 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia z dnia 1 kwietnia 2019 roku w sprawie wysokości, sposobu i terminu przekazywania składek członkowskich na lata 2019-2023, kwota rocznej składki na bieżące funkcjonowanie dla jednostek samorządu powiatowego będzie wynosić 0,01 zł/mieszkańca.

Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (17 maja 2019, 08:05:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 91