Uchwała nr VI/52/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 maja 2019w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły Honorowej tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz.U z 2019 r. poz.511) oraz na podstawie §5 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, przyjętego Uchwałą Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” /Dz.Urz.Woj. Kuj-Pom. 2009.84.1476/

Uchwała nr VI/52/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 maja 2019


w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły Honorowej tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j. t. Dz.U z 2019 r. poz.511) oraz na podstawie §5 Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, przyjętego Uchwałą Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku w sprawie ustanowienia tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” /Dz.Urz.Woj. Kuj-Pom. 2009.84.1476/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Powołuje się w skład Kapituły Honorowej tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” następujących członków:

  1. Smużewska Anna

  2. Gradkiewicz Tadeusz

  3. Góźdź Jacek

  4. Łańcucka Dorota

  5. Wadoń Jan

§2. Kapituła Honorowa w składzie wymienionym w §1 działa do końca kadencji 2018-2023 Rady Powiatu w Lipnie.

§3. Traci moc Uchwała Nr XIII/77/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 marca 2016 roku w sprawie zmiany składu osobowego Kapituły Honorowej tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Zgodnie z §5 Regulaminu nadawania tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego”, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXXII/212/2009 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 29 maja 2009 roku, Kapituła Honorowa tytułu “Zasłużony dla Powiatu Lipnowskiego” powoływana jest w składzie 5 członków na okres kadencji Rady. W związku z upływem kadencji 2014-2018 zaistniała konieczność powołania nowego składu Kapituły na obecną kadencję.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (17 maja 2019, 07:56:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 96