Uchwała nr VI/51/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 maja 2019w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017, Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku oraz Nr XLVI/294/2018 z dnia 5 listopada 2018 rokuNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.712), art. 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm. z 2018 r. poz. 2435) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. 2017 poz. 1983 ze zm. z 2018 r. poz. 2244).

Uchwała nr VI/51/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 maja 2019


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego, zmienionej Uchwałami Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVIII/165/2017 z dnia 25 maja 2017, Nr XL/243/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku oraz Nr XLVI/294/2018 z dnia 5 listopada 2018 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 6 i art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz.712), art. 15 ust.1 pkt 10 oraz art. 50a ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2016 ze zm. z 2018 r. poz. 2435) oraz art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (j.t. Dz. U. 2017 poz. 1983 ze zm. z 2018 r. poz. 2244).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/125/2016 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia cen i opłat oraz opłat dodatkowych za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Załącznik do Uchwały Nr VI/51/2019

Rady Powiatu w Lipnie

z dnia 9 maja 2019 r.


Ceny i opłaty za usługi przewozu osób oraz ich bagażu w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie Powiatu Lipnowskiego.

 1. Opłaty za przewóz osób:

  1. Cena za bilet normalny jednorazowy

   Za odległość w km

   Cena biletu w złotych   do 3

   3,00   3 - 10

   4,00   10 - 15

   5,00   15 - 20

   6,00   20 - 25

   7,00   25 - 30

   8,00   pow. 30

   9,00

  2. Wprowadza się ulgę handlową do biletów normalnych jednorazowych w wysokości 75% za usługę przewozu dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu powiatu lipnowskiego w okresie od rozpoczęcia do zakończenia wakacji letnich.

Warunkiem przewozu według tych cen jest posiadanie ważnej legitymacji szkolnej.


  1. Cena za bilet miesięczny normalny

Za odległość w km

Cena biletu w złotychdo 3

90,003 - 10

120,0010 - 15

150,0015 - 20

180,0020 - 25

210,0025 - 30

240,00pow. 30

270,00 1. Tabela opłat za przewóz bagażu:


Za odległość w km

Cena biletu w złotychdo 3

2,503 - 10

3,2010 - 15

4,0015 - 20

4,3020 - 25

5,0025 - 30

5,80pow. 30

7,00


Uzasadnienie

Zmiana Uchwały polegająca na wprowadzeniu ulgi handlowej w wysokości 75% na zakup biletów jednorazowych na wszystkie linie sieci komunikacyjnej, obejmującej obszar działania organizatora publicznego transportu zbiorowego na terenie powiatu lipnowskiego ma stworzyć dla dzieci i młodzieży w okresie wakacyjnym możliwość swobodnego poruszania się po terenie całego powiatu lipnowskiego w celach kulturalnych, sportowych, naukowych, turystycznych i innych.


Protokół głosowania plik do pobrania (190kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (17 maja 2019, 07:52:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 168