Uchwała nr VI/50/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 maja 2019w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowego oraz zgody na wynajęcie jednego miejsca parkingowego znajdującego się przy budynku numer 10 a przy ul. Sierakowskiego, a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokalu usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 A oraz miejsca parkingowego przy w/w budynku .Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509; Dz. U z 2018 r. poz. 2348; Dz. U z 2019 r. poz. 270, Dz. U z 2019 r. poz. 492 ).

Uchwała nr VI/50/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 maja 2019


w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres przekraczający 3 lata lokalu użytkowego oraz zgody na wynajęcie jednego miejsca parkingowego znajdującego się przy budynku numer 10 a przy ul. Sierakowskiego, a także na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu lokalu usytuowanego w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 A oraz miejsca parkingowego przy w/w budynku .

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 511 ) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509; Dz. U z 2018 r. poz. 2348; Dz. U z 2019 r. poz. 270, Dz. U z 2019 r. poz. 492 ).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na wynajęcie na okres 5 lat lokalu użytkowego o powierzchni 61,20 m2 w budynku Starostwa Powiatowego w Lipnie przy ul. Sierakowskiego 10 A, położonego na nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 388/7 o powierzchni 0,1153 ha w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, oraz jednego miejsca parkingowego przy w/w budynku.

§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na okres od 01.06.2019 r. do 01.06.2024 r. umów najmu lokalu użytkowego oraz jednego miejsca parkingowego, opisanych w § 1 Uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie


Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr 388/7 położona w obrębie ewidencyjnym nr 11 miasta Lipna, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00006617/6, stanowi własność Skarbu Państwa i jest oddana w użytkowanie wieczyste Powiatowi Lipnowskiemu. W dniu 10.06.2019 roku, po czterech latach obowiązywania, wygasa umowa najmu przedmiotowego lokalu użytkowego zawarta z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem Kancelarii Notarialnej oraz dnia 01.06.2019 r. wygasa umowa najmu miejsca parkingowego przy w/w budynku. W dniu 16.04.2019 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek od dotychczasowego najemcy z prośbą o dalszy wynajem przedmiotowego lokalu i miejsca parkingowego.

Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym Rada Powiatu wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat, strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu, w odpowiedzi na w/w wniosek dotychczasowego najemcy wystąpił o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnych umów najmu z tym samym najemcą na okres 5 lat i odstąpienie w związku z tym od zastosowania dla najmu wskazanego lokalu i miejsca parkingowego trybu przetargowego.

W tym stanie rzeczy uznając wniosek za uzasadniony podjęto niniejsza uchwałę.


Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (17 maja 2019, 07:40:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 89