Uchwała nr VI/49/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 maja 2019w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 132/3 położonej przy ulicy Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna w celu posadowienia bilbordu reklamowego.Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509; Dz. U z 2018 r. poz. 2348; Dz. U z 2019 r. poz. 270, Dz. U z 2019 r. poz. 492 )

Uchwała nr VI/49/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 maja 2019


w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka 132/3 położonej przy ulicy Nieszawskiej w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna w celu posadowienia bilbordu reklamowego.

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. art. 13 ust 1, art. 25a i art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509; Dz. U z 2018 r. poz. 2348; Dz. U z 2019 r. poz. 270, Dz. U z 2019 r. poz. 492 )


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na czas nieoznaczony części nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 132/3 położnej przy ulicy Nieszawskiej w obr. nr 10 miasta Lipna w celu posadowienia bilbordu reklamowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Uzasadnienie


Nieruchomość oznaczona geodezyjnie jako działka nr nr 132/3 położona w obrębie ewidencyjnym nr 10 miasta Lipna, dla której Sąd Rejonowy w Lipnie prowadzi księgę wieczystą WL1L/00042607/7 stanowi własność Powiatu Lipnowskiego. W dniu 25 marca 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Lipnie wpłynął wniosek o wyrażenie zgody na udostępnienie powierzchni reklamowej - posadowienie zgodnie z załącznikiem mapowym bilbordu reklamowego o wymiarach 2m x 2m. Zgodnie z art. 12 ust. 8 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) Rada Powiatu ustala zasady lub wyraża zgodę każdorazowo na zawarcie umów dzierżawy lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata lub gdy po umowie zawartej na czas określony do 3 lat strony zawierają kolejną umowę, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.

Zarząd Powiatu w Lipnie posiada kompetencje do ustalenia kwoty czynszu za wydzierżawienie części przedmiotowej nieruchomości zgodnie z art. 32 ust.2 pkt. 3 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511)

W tym stanie rzeczy uznano, że wyrażenie zgody przez Radę Powiatu w Lipnie na wydzierżawienie części nieruchomości najmu jest celowe i uzasadnione.


Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (16 maja 2019, 15:04:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 88