Uchwała nr VI/48/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 maja 2019w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 88 ust. 1 i 7 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; ze zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245, oraz z 2019 r. poz. 534, poz. 761, poz. 730)

Uchwała nr VI/48/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 maja 2019


w sprawie utworzenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 88 ust. 1 i 7 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996; ze zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z 2018 r. poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245, oraz z 2019 r. poz. 534, poz. 761, poz. 730)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Z dniem 1 września 2019 r. tworzy się Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi o 3-letnim cyklu kształcenia z siedzibą w Lipnie przy ulicy Stefana Okrzei 4.


§2. Organizację szkoły określa Statut Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§3. Uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie.


§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Utworzenie z dniem 1 września 2019 r. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Lipnie dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu i oczekiwaniom rodziców uczniów uczęszczających obecnie do Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie oraz oddziału gimnazjum specjalnego, jak również absolwentów innych szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych, którzy posiadają stosowne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Lipnie stworzy właściwe warunki edukacyjne dla młodzieży niepełnosprawnej. Priorytetowym celem jest pomoc w osiągnięciu maksymalnej niezależności w zakresie zaspokajania własnych potrzeb, zaradności w życiu codziennym oraz przygotowanie ich do pracy we własnym gospodarstwie domowym.

W związku z powyższym podjęcie uchwały uważa się za zasadne.


Załącznik do Uchwały Nr VI/48/2019 plik do pobrania (67kB) word

Protokół głosowania plik do pobrania (185kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (16 maja 2019, 15:01:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 104