Uchwała nr VI/46/2019Rady Powiatu w Lipniez dnia 9 maja 2019w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2018 rokuNa podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)

Uchwała nr VI/46/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 9 maja 2019


w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2018 roku

Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 21 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 63, poz. 587)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1. 1. Ocenia się pozytywnie działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2018 roku.

2. Oceny, o której mowa w ust. 1 dokonano na podstawie sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Lipnie za 2018 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy o Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie warsztatów terapii zajęciowej jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej
i wykorzystania środków finansowych warsztatu w terminie do dnia 1 marca następnego roku.

Sprawozdanie wpłynęło do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w ustawowym terminie
i zawiera następujące dane:

  1. Rozliczenie finansowe.

  2. Liczbę uczestników warsztatu oraz stopień i rodzaj ich niepełnosprawności.

  3. Ogólną frekwencję uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego.

  4. Liczbę uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i rehabilitacji zawodowej.

  5. Liczbę uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia.

  6. Formy i metody rehabilitacji.

  7. Informację o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

Sprawozdanie to stanowi podstawę do dokonania oceny działalności warsztatu. Pozwala ono pozytywnie ocenić działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Lipnie w 2018 r.


Załącznik do Uchwały Nr VI/46/2019 plik do pobrania (48kB) word

Protokół głosowania plik do pobrania (186kB) pdf


metryczka


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (16 maja 2019, 14:50:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87