Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu w Lipnie  >  2019
Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu w Lipnie

Uchwała nr V/41/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 marca 2019


w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez mieszkańców Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art.40 ust.1 i art.42a ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Projekt uchwały zgłaszany w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej składa się do Rady Powiatu w Lipnie w formie papierowej lub elektronicznej poprzez platformę e-puap, przy czym projekt w formie elektronicznej powinien być podpisany profilem zaufanym lub certyfikatem kwalifikowanym.

§2. Projekty uchwał wnoszone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej muszą spełniać wymagania formalne, o których mowa w § 11 i §12 niniejszej uchwały.

§3. W przypadku, gdy projekt nie spełnia wymagań, Przewodniczący Rady Powiatu wzywa osoby wskazane przez komitet inicjatywy do uzupełnienia braków formalnych lub poprawienia projektu uchwały w terminie 30 dni.

§4. Nieuzupełnienie braków formalnych we wskazanym terminie uniemożliwia przedłożenie pod obrady złożonego projektu uchwały.

§5. W celu wystąpienia z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą mieszkańcy Powiatu Lipnowskiego zobowiązani są utworzyć komitet inicjatywy uchwałodawczej w liczbie co najmniej 5 osób.

§6. Pismo, w którym zgłaszana jest obywatelska inicjatywa uchwałodawcza podpisują wszyscy członkowie komitetu inicjatywy uchwałodawczej.

§7. W piśmie, o którym mowa w § 6 członkowie komitetu inicjatywy uchwałodawczej mogą wskazać osoby uprawnione do reprezentowania komitetu.

§8. Pismo, o którym mowa w § 6 powinno zawierać adresy korespondencyjne członków komitetu inicjatywy uchwałodawczej lub osób uprawnionych do reprezentowania komitetu.

§9. Złożone w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego.

§10. Przewodniczący Rady Powiatu zawiadamia w sposób zwyczajowo przyjęty osoby wskazane przez komitet inicjatywy o terminie sesji oraz o posiedzeniach wewnętrznych komisji rady, na których będzie rozpatrywany złożony projekt uchwały co najmniej 6 dni przed ich rozpoczęciem. W przypadku niewskazania osób reprezentujących komitet inicjatywy, zawiadomienie doręcza się wszystkim członkom komitetu.

§11. Składane w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej projekty uchwał muszą zawierać:

  1. tytuł uchwały;

  2. podstawę prawną;

  3. postanowienia merytoryczne i ich ewentualne źródła finansowania

  4. określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;

  5. określenie terminu wejścia w życie uchwały

  6. uzasadnienie.

§12. Do projektu uchwały dołącza się wykaz czytelnych podpisów co najmniej 300 mieszkańców występujących z inicjatywą obywatelską, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Powiatu w Lipnie z podaniem ich imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru PESEL.

§13. Do wykazu, o którym mowa w § 12 dołącza się zgodę na przetwarzanie danych osobowych, określoną w przepisach odrębnych.

§14. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej może zostać wycofany w każdym czasie, przed poddaniem go pod głosowanie.

§15. Wycofanie projektu uchwały następuje na podstawie złożonego do Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie pisemnego oświadczenia podpisanego odpowiednio przez osoby uprawnione do reprezentowania komitetu lub w przypadku niewskazania takich osób, wszystkich członków komitetu inicjatywy.

§16. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu w Lipnie.

§17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


UZASADNIENIE


Zgodnie z art. 42a ust.5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511) Rada Powiatu określa w drodze uchwały szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi jakim muszą odpowiadać składane projekty.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione.


Protokół głosowania plik do pobrania (184kB) pdf


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (8 kwietnia 2019, 08:18:45)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (8 kwietnia 2019, 08:34:36)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 18

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij