Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu w Lipnie  >  2019
Uchwały z roku 2019 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2018 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2017 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2016 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2015 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2014 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2013 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2012 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2011 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2010 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2009 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2008 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2007 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2006 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2005 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2004 Rady Powiatu w Lipnie  |  Uchwały z roku 2003 Rady Powiatu w Lipnie

Uchwała nr IV/23/2019
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 lutego 2019


w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego na lata 2019-2020

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) oraz art. 90t ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, z 2017 r. poz. 2203 oraz z 2018 r. poz. 1560, poz. 1669 i poz. 2245)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą: „Powiatowy Program Wychowania Patriotycznego”.

§ 2. Założenia edukacji patriotycznej.

 1. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.

 2. Wychowanie patriotyczne należy powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości ucznia.

 3. Pierwszoplanowym zadaniem wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży jest troska o ich szczęście, zdrowie i wszechstronny harmonijny rozwój.

§ 3. Cele edukacyjne Programu.

 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

 2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i szacunku dla symboli narodowych.

 3. Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć gospodarczych.

 4. Kształtowanie postaw patriotycznych i aktywnej postawy obywatelskiej.

 5. Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej.

 6. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość, swój kraj.

 7. Wzmacnianie więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym.

 8. Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych.

 9. Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

§ 4. Zadania szkoły.

 1. Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym.

 2. Zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego.

 3. Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 4. Zgłębianie i utrwalanie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, tradycji, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć gospodarczych.

§ 5. Treści edukacji patriotycznej obejmują:

 1. Godło i hymn państwowy.

 2. Pieśni patriotyczne, utwory literackie (obrazy, filmy, pieśni).

 3. Lokalne miejsca pamięci narodowej.

 4. Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy).

 5. Jednostkę i grupę: życie w grupie (więzi, wartości, role, podejmowanie decyzji, konflikty, negocjacje).

 6. Samorząd terytorialny.

 7. Jednostkę, społeczeństwo, naród, państwo.

 8. Prawa i obowiązki obywatelskie.

 9. Wartości i normy życia społecznego: kategorię dobra wspólnego, patriotyzm, kulturę społeczną i polityczną.

§ 6. Formy i metody pracy.

 1. W czasie realizacji treści programowych będą organizowane żywe lekcje historii i edukacji obywatelskiej poprzez:

 1. Uroczystości związane z obchodzeniem świąt narodowych.

 2. Wycieczki krajoznawcze zapoznające z bogactwem kulturowym, historycznym i przyrodniczo – geograficznym najbliższej okolicy oraz Polski.

 3. Spotkania z przewodnikami, kulturoznawcami, historykami, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.

 4. Wycieczki do muzeów, miejsc o znaczeniu patriotycznym, historycznym i kulturowym.

 5. Spotkania z ciekawymi ludźmi.

§ 7. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

 1. Znajomość hymnu narodowego, polskich pieśni patriotycznych.

 2. Znajomość symboli: lokalnych i państwowych.

 3. Poszerzenie wiedzy na temat polskiej historii, miejsc pamięci narodowej, kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć gospodarczych.

 4. Prezentowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

 5. Prezentowanie odpowiedniego zachowania w miejscach pamięci narodowej, muzeach, innych miejscach kultury a także w czasie wyjazdu i wspólnego spędzania czasu.

§ 8. Program będzie realizowany w latach: 2019 i 2020.

§ 9. Finansowanie programu.

 1. Rada Powiatu w Lipnie zapewnia środki w wysokości do 75 % kosztów poniesionych na realizacje zadań określonych w § 6 pkt 1 ppkt 2, 3 i 4, dopuszcza się wsparcie niniejszego Programu poprzez dobrowolne wpłaty i darowizny od osób prawnych
  i fizycznych.

 2. Pozostałe 25 % kosztów sfinansowane będzie przez uczestnika wyjazdu lub dofinansowane z innych źródeł np.: Rada Rodziców, itp.

 3. Koszty kwalifikowalne ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego to w szczególności koszty: transportu, noclegów i wyżywienia, biletów wstępu i przewodnika, innych zgodnych z realizacją zadań określonych w § 6 i celami Programu.

 4. W każdym roku budżetowym Rada Powiatu w Lipnie zapewni środki finansowe na realizacje Programu.

 5. W roku 2019 na realizację Programu przeznaczona zostaje kwota: 50.000,00 zł, na rok 2020 Rada Powiatu w Lipnie określi wysokość środków finansowych na realizację Programu w uchwale w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2020.

 6. Dyrektor szkoły ubiegającej się o dofinansowanie, o którym mowa w ppkt. 1 składa wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały co najmniej 1 miesiąc przed planowaną realizacją zadania.

 7. Wnioski o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1, rozpatruje Zarząd Powiatu w Lipnie po zaopiniowaniu przez Wydział Edukacji i Kultury.

 8. Wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lipnie,
  ul. Sierakowskiego 10B, II piętro.

§ 10. Beneficjenci Programu

 1. Program przewidziany jest dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

 2. Priorytetem w ocenie składanych wniosków będą następujące założenia:

  1. wycieczka 2 lub 3 dniowa,

  2. zorganizowana dla 25-30 osobowych grup uczniów,

  3. zawierająca w programie co najmniej jedno miejsce pamięci narodowej, miejsce o znaczeniu historycznym i kulturowym dla narodu polskiego np :

 1. Oświęcim, Kraków-Wawel, Muzeum Narodowe w Krakowie, Wieliczka

 2. Warszawa, Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Cmentarz Wojskowy na Powązkach

 3. Gdańsk, Westerplatte, Muzeum II Wojny Światowej, Gdynia, Muzeum Okręt ,,Błyskawica”, obóz Stutthof lub inne zabytki, muzea i miejsca pamięci narodowej.

§ 11. Rozliczenie dofinansowanego zadania.

 1. Wnioskodawca dokonuje rozliczenia zadania w terminie 21 dni od zakończenia zadania przedkładając:

 1. rozliczenie - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

 2. faktury i rachunki dokumentujące poniesione koszty:

Faktury wystawione na: Nabywca: Powiat Lipnowski,

ul. Sierakowskiego 10 B,

87-600 Lipno,

NIP: 466 03 86 812

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lipnie,

ul. Sierakowskiego 10B

87-600 Lipno

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie edukacji publicznej.

Kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków. Kształtowanie postaw patriotycznych - to dziedzina złożonej działalności wychowawczej wymagająca systematycznego pogłębiania wiedzy nauczycieli, znajomości współczesnych osiągnięć teorii potrzeb, teorii wartości i teorii osobowości.

Rada Powiatu w Lipnie postanowiła przyjąć Powiatowy Program Wychowania Patriotycznego w celu upowszechniania wśród dzieci i młodzieży tradycji narodowych i lokalnych, rozwijania poczucia odpowiedzialności i szacunku dla symboli państwowych, kształtowania więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia i lokalnym dziedzictwem kulturowym oraz umożliwienia dzieciom i młodzieży aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych. Ponadto powiat lipnowski jest powiatem typowo rolniczym o dużym bezrobociu i ubóstwie, położonym w znacznej odległości od dużych aglomeracji miejskich, znaczących miejsc pamięci narodowej, muzeów, centrów kulturalnych. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Powiatu w Lipnie, aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, dla których jest organem prowadzącym a tym samym ułatwić dzieciom i młodzieży dostęp do w/w miejsc, postanowiła przyjęć niniejszy Program.

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Protokół głosowania plik do pobrania (183kB) pdf


Odpowiada za treść: Rada Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (6 marca 2019, 11:32:42)

Ostatnia zmiana: Marta Piątkiewicz (15 marca 2019, 11:54:32)
Zmieniono: Protokół głosowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 31

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij