Uchwała nr UCHWAŁA Nr 1/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 listopada 2018w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek. Na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432)

Uchwała nr UCHWAŁA Nr 1/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 listopada 2018


w sprawie: upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432)


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje
:


§1. Upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności tych jednostek, a w szczególności do reprezentowania ich przed sądami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami i bankami w zakresie czynności związanych z prowadzeniem tych jednostek oraz do udzielenia pełnomocnictw do zastępstw procesowych.

§ 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 3. Upoważnienie obowiązuje na okres kadencji 2018-2023.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Dariusz Baranowski (26 lutego 2019, 14:19:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 590