Uchwała nr 9/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2018w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącymNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z poźn. zm.1), art. 89 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn zm.2) i § 5 i § 10 pkt 1 uchwały III/…/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019

Uchwała nr 9/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z poźn. zm.1), art. 89 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn zm.2) i § 5 i § 10 pkt 1 uchwały III/…/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019


uchwala się co następuje:


§ 1. Zaciągnąć bankowy kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000 zł ( słownie: trzy miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu 2019 roku przejściowego deficytu budżetowego

§ 2. Źródłem spłaty kredytu będą dochody z wpływu z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa oraz pozostałe dochody własne.

§ 3. Prawnym zabezpieczeniem kredytu ustala się weksel in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej.

§ 4. Całkowita spłata kredytu nastąpi ostatniego dnia określonego umową, tj. w dniu 31 grudnia 2019 roku w sprawie „obsługi bankowej Powiatu Lipnowskiego”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr 9/2018 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2018 roku


Na posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie w dniu 28 grudnia 2018 roku podjęta została uchwała Nr III/…/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2019, w której upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000 zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Lipnie korzystając z zapisów uchwały postanowił zaciągnąć krótkoterminowy kredyt bankowy w miesiącu styczniu 2019 r. w rachunku bankowym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego

Bieżąca uchwała na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 3 000 000 zł pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie środków finansowych na bieżące funkcjonowanie.


Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność podjęcia uchwały Zarządu Powiatu o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego.

Za podjęciem uchwały głosowało 3 radnych obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu.

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (9 stycznia 2019, 09:09:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 587