Uchwała nr 10/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)

Uchwała nr 10/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1


W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zmienia się załącznik 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 10/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatkówWYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w tym rozdziale są skutkiem urealnienia wydatków wynikający z [przeprowadzonej analizy na koniec roku 2018.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w tym rozdziale są skutkiem urealnienia należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/219/2018 z dnia 12.01.2018 r., Nr XXXVIII/225/2018 z dnia 07.02.2018 r., Nr XXXIX/232/2018 z dnia 15.03.2018 r., Nr XL/239/2018 z dnia 11.04.2018 r., Nr XLI/247/2018 z dnia 23.05.2018 r., Nr XLII/257/2018 z dnia 15.06.2018 r., Nr XLIII/275/2018 z dn. 05.07.2018 r., Nr XLIV/280/2018 z dnia 7.09.2018 r., Nr XLV/286/2018 z dnia 15.10.2018r., Nr XLVI/290/2018 z dnia 5.11.2018 r.., Nr II/13/2018 z dnia 6.12.2018 r., Nr III/15/2018 z dnia 28.12.2018 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 319/2018 z dnia 28.02.2018 r., Nr 331/2018 z dnia 29.03.2018 r., Nr 344/2018 z dnia 16.05.2018 r., Nr 358/2018 z dnia 7.06.2018 r., Nr 362/2018 z dnia 27.06.2018 r., Nr 369/2018 z dnia 18.07.2018 r., Nr 375/2018 z dnia 1.08.2018 r., Nr 376/2018 z dnia 14.08.2018 r., Nr 385/2018 z dnia 30.08.2018 r, Nr 397/2018 z dnia 25.09.2018 r., Nr 402/2018 z dnia 10.10.2018 r., Nr 403/2018 z dnia 18.10.2018 r., Nr 405/2018 z dnia 26.10.2018 r., Nr 409/2018 z dnia 13.11.2018, Nr 411/2018 z dnia 15.11.2018 r., Nr 414/2018 z dnia 21.11.2018 r., Nr 4/2018 z dnia 28.11.2018 r., Nr 6/2018 z dnia 19.12.2018 r.


Załącznik do Uchwały Nr 10/2018 plik do pobrania (38kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (9 stycznia 2019, 08:48:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 505