Uchwała nr 6/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 19 grudnia 2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)

Uchwała nr 6/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 19 grudnia 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1


W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2. Zmienia się załącznik 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

3. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 6/2018 z dnia 19 grudnia 2018 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków

  2. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

  3. planu zadań remontowych

  4. planu finansowego PZTPWYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Wydatki Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 4 ulegają zmianom poprzez przeniesienia wolnych środków do paragrafów, w których odnotowuje się braki wynikające z analizy budżetu kończącego się roku budżetowego.


Rozdział 80115 –technika

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 126,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmianom poprzez przeniesienia wolnych środków do paragrafów, w których odnotowuje się braki wynikające z analizy budżetu kończącego się roku budżetowego.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 126,00 zł

Wielkość planowanych dotacji dla szkół niepublicznych ulega zmianom w związku z większą liczbą słuchaczy w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym a zmniejszona liczba słuchaczy w Prywatnym Wieczorowym Liceum Ogólnokształcącym.

Zwiększa się również plan finansowy Zespołu szkół w Skępem o kwotę 126,00 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne.


Rozdział 80132 –szkoły artystyczne

Wydatki Publicznej Szkoły Muzycznej I Stopnia ulegają zmianom poprzez przeniesienia wolnych środków do paragrafów, w których odnotowuje się braki wynikające z analizy budżetu kończącego się roku budżetowego.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Zmiany w tym rozdziale są podyktowane koniecznością dostosowania planów finansowych do odpowiednich wielkości.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w tym rozdziale są skutkiem nieprawidłowego ujęcia środków finansowych w ramach środków własnych a środków na zadania zlecone.

Ponadto dokonuje się zmian w planie finansowym zadań zleconych i własnych poprzez zwiększenie wydatków na wynagrodzenia orzeczników i składek na ubezpieczenia społeczne (zadania zlecone) oraz należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych finansowanego ze środków własnych powiatu. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zapłaty faktur za prace w komisji orzekania osób niepełnosprawnych finansowanych w ramach środków pochodzących z budżetu państwa oraz własnych powiatu.


Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany w tym rozdziale wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 855416 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Zmiany w tym rozdziale są skutkiem nieprawidłowego ujęcia środków finansowych w ramach środków własnych a środków otrzymanych w ramach zawartego porozumienia.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w tym zakresie wynikają z rozliczenia budżetu w jednostkach organizacyjnych powiatu, tj. Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4.


1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/219/2018 z dnia 12.01.2018 r., Nr XXXVIII/225/2018 z dnia 07.02.2018 r., Nr XXXIX/232/2018 z dnia 15.03.2018 r., Nr XL/239/2018 z dnia 11.04.2018 r., Nr XLI/247/2018 z dnia 23.05.2018 r., Nr XLII/257/2018 z dnia 15.06.2018 r., Nr XLIII/275/2018 z dn. 05.07.2018 r., Nr XLIV/280/2018 z dnia 7.09.2018 r., Nr XLV/286/2018 z dnia 15.10.2018r., Nr XLVI/290/2018 z dnia 5.11.2018 r.., Nr II/13/2018 z dnia 6.12.2018 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 319/2018 z dnia 28.02.2018 r., Nr 331/2018 z dnia 29.03.2018 r., Nr 344/2018 z dnia 16.05.2018 r., Nr 358/2018 z dnia 7.06.2018 r., Nr 362/2018 z dnia 27.06.2018 r., Nr 369/2018 z dnia 18.07.2018 r., Nr 375/2018 z dnia 1.08.2018 r., Nr 376/2018 z dnia 14.08.2018 r., Nr 385/2018 z dnia 30.08.2018 r, Nr 397/2018 z dnia 25.09.2018 r., Nr 402/2018 z dnia 10.10.2018 r., Nr 403/2018 z dnia 18.10.2018 r., Nr 405/2018 z dnia 26.10.2018 r., Nr 409/2018 z dnia 13.11.2018, Nr 411/2018 z dnia 15.11.2018 r., Nr 414/2018 z dnia 21.11.2018 r., Nr 4/2018 z dnia 28.11.2018 r.


Załącznik do Uchwały Nr 6/2018 plik do pobrania (84kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (9 stycznia 2019, 08:45:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 594