Uchwała nr 408/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 13 listopada 2018w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2019 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2019-2029.Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Uchwała nr 408/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 13 listopada 2018


w sprawie przyjęcia i przedstawienia projektu uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2019 rok wraz z projektem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2019-2029.

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2, art. 233 ust. 1, art. 238 ust. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)


     uchwala się, co następuje: 


§ 1. Przyjąć projekt uchwały budżetowej powiatu lipnowskiego na 2019 rok oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu lipnowskiego na lata 2019-2029 i przedłożyć do 15 listopada 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załączniki do niniejszej uchwały:
1)     Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy – celem zaopiniowania,
2)     Radzie Powiatu w Lipnie – na ręce Przewodniczącego Rady Powiatu w Lipnie. 
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2 Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

                                                          

                             U Z A S A D N I E N I E 

 
Przygotowanie projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, należy do wyłącznej kompetencji Zarządu Powiatu. W terminie do 15 listopada został opracowany projekt budżetu powiatu lipnowskiego na rok 2019. Do opracowania budżetu przyjęto wskaźniki i dane
z Ministerstwa Finansów dotyczące planowanych wielkości części subwencji, udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wstępne wielkości dochodów budżetu państwa, dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Projekt budżetu na rok 2019 uwzględnia założenia określone w Uchwale
Nr 395/2018 z dnia 07 września 2018 roku w sprawie
wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Powiatu Lipnowskiego na 2019 rok oraz wytycznych do opracowania wieloletniej prognozy finansowej  na lata 2019 – 2029.
Przygotowanie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego. W związku z powyższym zarząd jednostki przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej regionalnej izbie obrachunkowej celem zaopiniowania oraz organowi stanowiącemu projekt uchwały.

Za przyjęciem uchwały głosowało … członków Zarządu Powiatu obecnych na posiedzeniu
w dniu 13 listopada 2018 roku.1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 grudnia 2018, 11:22:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 624