Uchwała nr 414/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 21 listopada 2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)

Uchwała nr 414/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 21 listopada 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 74 060 443,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 67 415 099,40 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 645 343,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 724 880,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 67 282 538,44 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 442 341,56 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


  1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

  2. Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 414/2018 z dnia 21 listopada 2018 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 3 243,00 i zamkną się kwotą
74 060 443,00 .


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 770,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 4 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 942,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 854504 – wspieranie rodziny

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 16 800,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 854508 –rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 831,00 zł

Zwiększeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.
II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 3 243,00 i zamkną się kwotą
78 724 88000

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów do zimowego utrzymania dróg. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie usług.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 770,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach prac zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenia.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 500,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach prac zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r. z przeznaczeniem na prawidlowe funkcjonowanie Inspektoratu.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wypłaty uposażeń i nagród uznaniowych dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 942,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na doposażenie techniczne oraz wymianę zużytego lub wyeksploatowanego sprzętu wykorzystywanego podczas działań ratowniczych, prowadzonych przez jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, związanych z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych takich jak powodzie, silne wiatry, trąby powietrzne, intensywne opady deszczu, osuwiska ziemi zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 854504 – wspieranie rodziny

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 16 800,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące wypłacanych świadczeń zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 854508 –rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 831,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2018 r.w związku ze sprawozdaniem pn. „Rozliczenie budżetu 2018 – P (zlecone (p)” z [przeznaczeniem na realizacje ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej w zakresie dodatku wychowawczego.1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

2.Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………


1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/219/2018 z dnia 12.01.2018 r., Nr XXXVIII/225/2018 z dnia 07.02.2018 r., Nr XXXIX/232/2018 z dnia 15.03.2018 r., Nr XL/239/2018 z dnia 11.04.2018 r., Nr XLI/247/2018 z dnia 23.05.2018 r., Nr XLII/257/2018 z dnia 15.06.2018 r., Nr XLIII/275/2018 z dn. 05.07.2018 r., Nr XLIV/280/2018 z dnia 7.09.2018 r., Nr XLV/286/2018 z dnia 15.10.2018r., Nr XLVI/290/2018 z dnia 5.11.2018 r.. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 319/2018 z dnia 28.02.2018 r., Nr 331/2018 z dnia 29.03.2018 r., Nr 344/2018 z dnia 16.05.2018 r., Nr 358/2018 z dnia 7.06.2018 r., Nr 362/2018 z dnia 27.06.2018 r., Nr 369/2018 z dnia 18.07.2018 r., Nr 375/2018 z dnia 1.08.2018 r., Nr 376/2018 z dnia 14.08.2018 r., Nr 385/2018 z dnia 30.08.2018 r, Nr 397/2018 z dnia 25.09.2018 r., Nr 402/2018 z dnia 10.10.2018 r., Nr 403/2018 z dnia 18.10.2018 r., Nr 405/2018 z dnia 26.10.2018 r., Nr 409/2018 z dnia 13.11.2018, Nr 411/2018 z dnia 15.11.2018 r.


Załącznik do Uchwały Nr 414/2018 plik do pobrania (54kB) plik
metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 grudnia 2018, 11:10:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 621