Uchwała nr 413/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 listopada 2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)

Uchwała nr 413/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 listopada 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1


W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 74 057 200,00 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 67 411 856,40 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 645 343,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 721 637,00 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 67 279 295,44 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 442 341,56 zł

3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6 dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 11 dotyczący planu zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


  1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

  2. Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu nieobecny

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu nieobecny

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….
U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 413/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań remontowych

  5. planu zakładu budżetowego


  1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 i zamkną się kwotą
74 057 200,00 .


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wpływy z tytułu dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2018 r.


II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 i zamkną się kwotą
78 721 637,00

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 15 000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki realizowane w ramach prac zleconych zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 listopada 2018 r. z uwagi na brak możliwości wykorzystania planowanych środków do końca roku budżetowego


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – technika

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie prac remontowych. Zmniejszeniu wydatki na realizowane usługi.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów spożywczych i regulację opłat sądowych. Zmniejszeniu wydatki przeznaczone na zakup materiałów.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz regulacje należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu wydatki na wykonanie prac remontowych.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 –Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów. Zmniejszeniu wydatki na wykonanie usług.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zmiany w tym rozdziale wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na realizację Projektu „Rodzina w Centrum 2”


II.ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w planie zadań remontowych następują w Starostwie Powiatowym.1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

2.Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu nieobecny

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu nieobecny

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………


1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/219/2018 z dnia 12.01.2018 r., Nr XXXVIII/225/2018 z dnia 07.02.2018 r., Nr XXXIX/232/2018 z dnia 15.03.2018 r., Nr XL/239/2018 z dnia 11.04.2018 r., Nr XLI/247/2018 z dnia 23.05.2018 r., Nr XLII/257/2018 z dnia 15.06.2018 r., Nr XLIII/275/2018 z dn. 05.07.2018 r., Nr XLIV/280/2018 z dnia 7.09.2018 r., Nr XLV/286/2018 z dnia 15.10.2018r., Nr XLVI/290/2018 z dnia 5.11.2018 r..oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 319/2018 z dnia 28.02.2018 r., Nr 331/2018 z dnia 29.03.2018 r., Nr 344/2018 z dnia 16.05.2018 r., Nr 358/2018 z dnia 7.06.2018 r., Nr 362/2018 z dnia 27.06.2018 r., Nr 369/2018 z dnia 18.07.2018 r., Nr 375/2018 z dnia 1.08.2018 r., Nr 376/2018 z dnia 14.08.2018 r., Nr 385/2018 z dnia 30.08.2018 r, Nr 397/2018 z dnia 25.09.2018 r., Nr 402/2018 z dnia 10.10.2018 r., Nr 403/2018 z dnia 18.10.2018 r., Nr 405/2018 z dnia 26.10.2018 r., Nr 409/2018 z dnia 13.11.2018 r., Nr 411/2018 z dnia 15.11.2018 r., Nr 414/2018 z dnia 21.11.2018 r.


Załącznik do Uchwały Nr 413/2018 plik do pobrania (88kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 grudnia 2018, 11:04:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 703