Uchwała nr 4/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 listopada 2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)

Uchwała nr 4/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 listopada 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1


W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.Przewodniczący Zarządu Powiatu

w Lipnie


Krzysztof BaranowskiU Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 4/2018 z dnia 28 listopada 2018 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków

  2. planu wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

  3. planu zadań remontowychWYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80115 –technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 477,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych zwiększeniu ulegają na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie kosztów podróży.


Rozdział 80117 –technika

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 101,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie zwiększeniu ulegają na opłaty za zużytą energię elektryczna i cieplną oraz na zapłatę za wywóz nieczystości i prowizje bankowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie zakupu materiałów i środków dydaktycznych, praz remontowych i ekspertyz oraz wydatki dotyczące szkoleń.


Rozdział 80130 –szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 55,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 55,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup oleju opałowego i na przeglądy urządzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, należny podatek VAT oraz badania okresowe pracowników.


Rozdział 80132 –szkoły artystyczne

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wynikających z realizowanych umów zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie usług, opłat i udziału w szkolecich.


Rozdział 80134 –szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 4 331,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 331,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na przeglądy urządzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz koszty podróży służbowych.


Rozdział 80140 –centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 12 514,00 zł

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 12 514,00 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup oleju opałowego, przeglądy urządzeń oraz na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie prac remontowych i udziału pracowników szkoleniach resortowych.


Rozdział 80152 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji Nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 688,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłaty za zużytą energię.

Wydatki Zespołu Szkół Technicznych ulegają zwiększeniu o kwotę 1 688,00 zł na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 634,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie na należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wypłatę należnych świadczeń wynikających z odrębnych przepisów.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 –domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych oraz wydatki dotyczące realizowanych usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie świadczeń, wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia, badań profilaktycznych pracowników, opłat oraz udziału w szkoleniach.


Rozdział 85218 –powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz wydatki dotyczące realizowanych usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie prac remontowych, opłat i kosztów postepowania sądowego oraz udziału w szkoleniach.


Rozdział 85295 – pozostała działalność

Zmiany proponowane w tym rozdziale wynikają z dostosowania wydatków w realizowanym Projekcie pn. „Rodzina w Centrum 2”.

W Domu Pomocy Społecznej zwiększeniu ulegają wydatki na zakup artykułów żywnościowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki w zakresie wynagrodzeń z tytułu umów – zlecenia oraz na opłaty z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Zmiany w tym rozdziale są skutkiem prawidłowego wykorzystania należnych środków od realizowanych zadań planowanych w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 855406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Zmiany w tym rozdziale wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Zmiany w tym rozdziale są skutkiem prawidłowego wykorzystania należnych środków z budżetu państwa skierowanych na wypłatę dodatku wychowawczego oraz kosztów jego obsługi.


ZADANIA REMONTOWE

Zmiany w tym zakresie wynikają z rozliczenia budżetu e jednostkach organizacyjnych powiatu, tj. Publicznej szkoły Muzycznej I Stopnia, Zespołu szkól w Lipnie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/219/2018 z dnia 12.01.2018 r., Nr XXXVIII/225/2018 z dnia 07.02.2018 r., Nr XXXIX/232/2018 z dnia 15.03.2018 r., Nr XL/239/2018 z dnia 11.04.2018 r., Nr XLI/247/2018 z dnia 23.05.2018 r., Nr XLII/257/2018 z dnia 15.06.2018 r., Nr XLIII/275/2018 z dn. 05.07.2018 r., Nr XLIV/280/2018 z dnia 7.09.2018 r., Nr XLV/286/2018 z dnia 15.10.2018r., Nr XLVI/290/2018 z dnia 5.11.2018 r.. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 319/2018 z dnia 28.02.2018 r., Nr 331/2018 z dnia 29.03.2018 r., Nr 344/2018 z dnia 16.05.2018 r., Nr 358/2018 z dnia 7.06.2018 r., Nr 362/2018 z dnia 27.06.2018 r., Nr 369/2018 z dnia 18.07.2018 r., Nr 375/2018 z dnia 1.08.2018 r., Nr 376/2018 z dnia 14.08.2018 r., Nr 385/2018 z dnia 30.08.2018 r, Nr 397/2018 z dnia 25.09.2018 r., Nr 402/2018 z dnia 10.10.2018 r., Nr 403/2018 z dnia 18.10.2018 r., Nr 405/2018 z dnia 26.10.2018 r., Nr 409/2018 z dnia 13.11.2018, Nr 411/2018 z dnia 15.11.2018 r., Nr 414/2018 z dnia 21.11.2018 r.


Załącznik do Uchwały Nr 4/2018 plik do pobrania (86kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 grudnia 2018, 10:54:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 605