Uchwała nr 1/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 listopada 2018w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek.Na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432)

Uchwała nr 1/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 listopada 2018


w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach dotyczących bieżącej działalności tych jednostek.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2018 poz. 995 ze zm. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432)


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Upoważnić kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności tych jednostek, a w szczególności do reprezentowania ich przed sądami, urzędami, instytucjami, przedsiębiorstwami i bankami w zakresie czynności związanych z prowadzeniem tych jednostek oraz do udzielenia pełnomocnictw do zastępstw procesowych.


§ 2. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Powiatu lub osoby przez niego upoważnionej.


§ 3. Upoważnienie obowiązuje na okres kadencji 2018-2023.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (10 grudnia 2018, 09:54:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 594