Uchwała nr 412/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 listopada 2018w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Rutkowskiego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)

Uchwała nr 412/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 listopada 2018


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Rutkowskiego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 967; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2203)


Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje:


§ 1

1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pana Łukasza Rutkowskiego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie.

2. Zadaniem komisji egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego
i przeprowadzenie egzaminu na wniosek nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


§ 2

W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, wchodzą:

1. Edyta Zielińska – przedstawiciel organu prowadzącego jako Przewodniczący

2. ……………………… – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

  1. Anna Mielczarek – Dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 4 w Lipnie

  2. Barbara Podufalska – ekspert

  3. Violetta Agata Cheda – ekspert


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (6 grudnia 2018, 08:07:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 592