Uchwała nr 406/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 5 listopada 2018w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stwierdzenia nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat LipnowskiNa podstawie art. 60 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz.872, z późń. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 995 z póżn zm.)

Uchwała nr 406/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 5 listopada 2018


w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stwierdzenia nabycia mienia Skarbu Państwa przez Powiat Lipnowski

Na podstawie art. 60 ust 1 i 3 ustawy z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną ( Dz.U. z 1998 r. Nr 133 poz.872, z późń. zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( jedn. tekst Dz. U z 2018 r. poz. 995 z póżn zm.)


Zarząd Powiatu w Lipnie

w składzie:

Przewodniczący : Krzysztof Baranowski

Członkowie : Anna Smużewska

            Mieczysław Kwiatkowski

     Karol Kwiatkowski

  Jan Kołaczyński

uchwala, co następuje:


§ 1.

Wystąpić z wnioskiem do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o stwierdzenia nabycia przez Powiat Lipnowski mienia Skarbu Państwa obejmującego niezabudowaną nieruchomość położoną w obrębie ewidencyjnym nr 3 Miasta Dobrzyń n/Wisłą oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka nr 696/10 o powierzchni 0,7091 ha zapisaną w prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie księdze wieczystej WL1L/00039078/5

Nieruchomości stanowią drogi publiczne i zaliczane są do kategorii dróg powiatowych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu w Lipnie – Staroście Lipnowskiemu*

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


* (art.26 ust.2 Ustawy o samorządzie powiatu)

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (7 listopada 2018, 14:08:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 525