Uchwała nr 405/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 26 października 2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)

Uchwała nr 405/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 26 października 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1


W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 751 326.50 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 67 115 982,90 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 635 343,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 415 763,50 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 67 026 377,94 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 389 385,56 zł


3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu prac remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

  2. Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….


U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 405/2018 z dnia 26 października 2018 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań remontontowychII. DOCHODY


Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 87 524,00 i zamkną się kwotą
73 751 326,50 .


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 8000,00 zł

Zmniejszeniu ulegają dotacje celowe na zadania zlecone zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r. w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 48 904,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2018 r.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 46 620,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018.


II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 87 524,00 i zamkną się kwotą
78 328 239,50 .


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 000,00 zł

Zmniejszeniu wydatki na realizację usług realizowanych w ramach środków z budżetu państwa w związku z ich niewykorzystaniem.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 48 904,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bez prawa do zasiłku.Dział 852 – opieka społeczna

Rozdz. 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup leków, na realizację usług oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z błędnym wyliczeniem należnej wysokości na rok bieżący. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu materiałów i usług remontowych.


Dział 855 – rodzina

Rozdział 85508rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 46 620,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.III. ZADANIA REMONTOWE


Zmiany w realizacji zadań remontowych następują w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie.


1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

2.Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/219/2018 z dnia 12.01.2018 r., Nr XXXVIII/225/2018 z dnia 07.02.2018 r., Nr XXXIX/232/2018 z dnia 15.03.2018 r., Nr XL/239/2018 z dnia 11.04.2018 r., Nr XLI/247/2018 z dnia 23.05.2018 r., Nr XLII/257/2018 z dnia 15.06.2018 r., Nr XLIII/275/2018 z dn. 05.07.2018 r., Nr XLIV/280/2018 z dnia 7.09.2018 r., Nr XLV/286/2018 z dnia 15.10.2018r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 319/2018 z dnia 28.02.2018 r., Nr 331/2018 z dnia 29.03.2018 r., Nr 344/2018 z dnia 16.05.2018 r., Nr 358/2018 z dnia 7.06.2018 r., Nr 362/2018 z dnia 27.06.2018 r., Nr 369/2018 z dnia 18.07.2018 r., Nr 375/2018 z dnia 1.08.2018 r., Nr 376/2018 z dnia 14.08.2018 r., Nr 385/2018 z dnia 30.08.2018 r, Nr 397/2018 z dnia 25.09.2018 r., Nr 402/2018 z dnia 10.10.2018 r., Nr 403/2018 z dnia 18.10.2018 r.,


Załącznik do Uchwały Nr 405/2018 plik do pobrania (79kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (5 listopada 2018, 13:35:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 483