Uchwała nr 403/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 18 października 2018w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)

Uchwała nr 403/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 18 października 2018


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1


W uchwale Nr XXXV/212/2017 z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 73 663 802.50 zł, z tego:

dochody bieżące w kwocie - 67 028 458,90 zł

dochody majątkowe w kwocie - 6 635 343,60 zł

2. § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  78 328 239,50 zł z tego:

wydatki bieżące w wysokości - 66 938 853,94 zł

wydatki majątkowe w wysokości - 11 389 385,56 zł


3. Zmienia się załącznik nr 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4. Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5. Zmienia się załącznik nr 6a dotyczący planu dochodów na zadania z zakresu administracji rządowej i nr 6b dotyczący planu wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6. Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7. Zmienia się załącznik nr 10 dotyczący planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznych w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.


  1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

  2. Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu …………………….

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….U Z A S A D N I E N I E


do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 403/2018 z dnia 18 października 2018 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu dochodów

  2. planu wydatków

  3. planu dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej

  4. planu zadań inwestycyjnych

  5. planu zadań finansowanych i współfinansowanych oraz przewidzianych do finansowania i współfinansowania ze środków zagranicznychII. DOCHODY


Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 78 664,00 i zamkną się kwotą
73 663 802,50 .


Dział 751 –urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 650,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania bieżące zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku z dnia 9 października 2018 r.


Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 15 194,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania bieżące oraz dotacje celowe na inwestycje
i zakupy inwestycyjne zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia
10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 57 820,00 zł

Zwiększeniu ulegają dotacje celowe na zadania bieżące zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 października 2018 r. Nr WFB.I.3120.3.56.2018.


II. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 78 664,00 i zamkną się kwotą
78 328 239,50 .


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację usług, zmniejszeniu wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmiany dotyczą zadań własnych.


Dział 751 –urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75109 - wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 650,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na pokrycie zryczałtowanych diet członków powiatowej komisji wyborczej dla przeprowadzenia wyborów samorządowych.


Dział 752 – obrona narodowa

Rozdział 75295pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 194,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów oraz wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017 – 2020 pn. „Sprzęt teleinformatyki łączności”.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 57 820,00 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na uposażenie funkcjonariuszy, nagrody uznaniowe dla funkcjonariuszy, pozostałe należności oraz świadczenia pieniężne wypłacane funkcjonariuszom zwolnionym ze służby.


Dział801 – oświata i wychowanie

Rozdz. 80195 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Zmiany dotyczą projektu pn. „Kompleksowe wsparcie uczniów z placówek oświatowych podległych Powiatowi Lipnowskiemu”.


1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu …………………….

2.Anna Smużewska – Członek Zarządu …………………….

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

5. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

1 Zmiany budżetu na 2018 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXVII/219/2018 z dnia 12.01.2018 r., Nr XXXVIII/225/2018 z dnia 07.02.2018 r., Nr XXXIX/232/2018 z dnia 15.03.2018 r., Nr XL/239/2018 z dnia 11.04.2018 r., Nr XLI/247/2018 z dnia 23.05.2018 r., Nr XLII/257/2018 z dnia 15.06.2018 r., Nr XLIII/275/2018 z dn. 05.07.2018 r., Nr XLIV/280/2018 z dnia 7.09.2018 r., Nr XLV/286/2018 z dnia 15.10.2018r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 319/2018 z dnia 28.02.2018 r., Nr 331/2018 z dnia 29.03.2018 r., Nr 344/2018 z dnia 16.05.2018 r., Nr 358/2018 z dnia 7.06.2018 r., Nr 362/2018 z dnia 27.06.2018 r., Nr 369/2018 z dnia 18.07.2018 r., Nr 375/2018 z dnia 1.08.2018 r., Nr 376/2018 z dnia 14.08.2018 r., Nr 385/2018 z dnia 30.08.2018 r, Nr 397/2018 z dnia 25.09.2018 r., Nr 402/2018 z dnia 10.10.2018 r.Załącznik do Uchwały Nr 403/2018 plik do pobrania (60kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (5 listopada 2018, 13:30:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 563