Uchwała nr 404/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 18 października 2018w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn: „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnejNa podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995; zm: Dz. U z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450; zm: Dz. U. z 2018r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), art. 11 ust. 1 , 2, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2030; zm: Dz. U. z 2018r. poz. 1467), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016r. poz. 1300), Uchwały Nr XLV/288/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019

Uchwała nr 404/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 18 października 2018


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn: „ Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej

Na podstawie art. 4 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 995; zm: Dz. U z 2018r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), art. 11 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 450; zm: Dz. U. z 2018r. poz. 650, poz. 723 i poz. 1365), art. 11 ust. 1 , 2, 3, 3a i 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2030; zm: Dz. U. z 2018r. poz. 1467), rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ( Dz. U. z 2016r. poz. 1300), Uchwały Nr XLV/288/2018 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019


Zarząd Powiatu w Lipnie

              uchwala, co następuje

§ 1.

  1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na wykonanie w 2019 roku zadania publicznego pn: „Powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia na terenie Powiatu Lipnowskiego w 2019 roku punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Nowej Wsi gm. Wielgie, punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Skępem gm. Skępe oraz realizację zadań z zakresu edukacji prawnej”.

  2. Rodzaj zadania, wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania, zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadania, terminy składania ofert, terminy, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty zawarte są w ogłoszeniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2018 do godz. 14:00


§ 3.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego, ramowy wzór umowy o wykonaniu zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z realizacji zadania zostały określone w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań i stanowią odpowiednio: załącznik Nr 2, załącznik Nr 3 oraz załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.


§ 4.

Treść ogłoszenia o konkursie zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, stronie internetowej Powiatu Lipnowskiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lipnie.


§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.


§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (19 października 2018, 10:01:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 590