Uchwała nr 297/ 2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 grudnia 2017w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w LipnieNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1868), art.43 ust.2 pkt. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016r. poz. 2260, Dz. U. z 2017r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) oraz Uchwały Nr XIII/79/2016 Rady Powiatu w Lipnie z 9 marca 2016 r. szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd

Uchwała nr 297/ 2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 grudnia 2017


w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu części nieruchomości będącej w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1868), art.43 ust.2 pkt. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147; zm.: Dz. U. z 2016r. poz. 2260, Dz. U. z 2017r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) oraz Uchwały Nr XIII/79/2016 Rady Powiatu w Lipnie z 9 marca 2016 r. szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości powiatu przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie z dotychczasowym najemcą kolejnej umowy najmu lokalu mieszkalnego stanowiącego część nieruchomości przekazanej w trwały zarząd Zespołowi Szkół Technicznych w Lipnie, położonej w Lipnie przy ul. Okrzei 3, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 1940/4 o powierzchni 2,3036 ha, objętej księgą wieczystą numer WL1L/00040660/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Lipnie.

§ 2. Zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego winno nastąpić zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr XIII/79/2016 Rady Powiatu w Lipnie z 9 marca 2016 roku.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (25 września 2018, 14:49:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 576