Uchwała nr 285/2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 20 listopada 2017w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Kowalskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

Uchwała nr 285/2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 20 listopada 2017


w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Edyty Kowalskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 9g ust. 2 w związku z art. 91 d ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 60)


Zarząd Powiatu

uchwala, co następuje:


§ 1


1. Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Edyty Kowalskiej nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie.

2. Zadaniem komisji egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego
i przeprowadzenie egzaminu na wniosek nauczyciela kontraktowego ubiegającego się
o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.


§ 2


W skład komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 1, wchodzą:

1. Anna Smużewska – przedstawiciel organu prowadzącego jako Przewodniczący

2. …………………… – przedstawiciel organu nadzoru pedagogicznego

3. Ewa Juszczyk – Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie

4. Anna Szajerska – ekspert

5. Elżbieta Urbańska – ekspert


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (25 września 2018, 09:41:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 579