Uchwała nr 296/2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 grudnia 2017w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Powiatu Lipnowskiego z tytułu czynszu za najem lokalu oraz opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych i zużycie energii elektrycznej w lokalu przy ul. Sierakowskiego 10A, 87-600 LipnoNa podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art.55, art. 57 ust.2, art.58, art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku.

Uchwała nr 296/2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 grudnia 2017


w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Powiatu Lipnowskiego z tytułu czynszu za najem lokalu oraz opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych i zużycie energii elektrycznej w lokalu przy ul. Sierakowskiego 10A, 87-600 Lipno

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868), art.55, art. 57 ust.2, art.58, art. 59 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), oraz Uchwały Nr XII/70/2011 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 30 sierpnia 2011 roku.


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1

Rozłożyć na raty zaległość pieniężną Klubu Sportowego „Czarny Orzeł” – Czarne 87, 87-603 Wielgie, NIP:466 041 98 59, REGON: 363302062, wynikającą z tytułu czynszu za najem lokalu oraz opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych i zużycie energii elektrycznej w lokalu przy ul. Sierakowskiego 10A, 87-600 Lipno w łącznej wysokości 5 968,41 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem 41/100)wraz z należnymi odsetkami ustawowymi za opóźnienie, w tym należność główna: 5 802,33 zł (słownie złotych: pięć tysięcy osiemset dwa 33/100) oraz odsetki ustawowe za opóźnienie naliczone do dnia 15.12.2017 roku w wysokości 166,08 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć 08/100).


§ 2

Nie naliczać odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 16.12.2017 roku.


§ 3

Spłata następować będzie w 11 ratach w kwocie 500,00 zł i ostatniej 12 racie w kwocie 468,41 zł, które będą płatne do 25-go dnia każdego miesiąca począwszy od miesiąca stycznia 2018 roku.


§ 4

Spłata następować będzie zgodnie z terminami podanymi wyżej bez oddzielnego wezwania do zapłaty, na rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Lipnie:

Nr 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001


§ 5

Za dzień płatności raty uważany jest dzień wpływu pieniędzy na rachunek bankowy Powiatu Lipnowskiego Nr 50 9542 0008 2012 0021 0513 0001


§ 6

Brak płatności którejkolwiek z rat w terminie określonym w § 3 skutkować będzie unieważnieniem uchwały oraz upoważniać będzie Powiat Lipnowski do podjęcia wszelkich czynności mających na celu wyegzekwowania należności objętych niniejszą uchwałą.


§ 7

Rozłożenie zaległości na raty następuje na wniosek Pana Jarosława XXXXXXXX - trenera Klubu Sportowego „Czarny Orzeł”.


§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.
UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie rozłożenia na raty wierzytelności Powiatu Lipnowskiego z tytułu czynszu za najem lokalu oraz opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych i zużycie energii elektrycznej w lokalu przy ul. Sierakowskiego 10A, 87-600 LipnoZaległość wymieniona w § 1 niniejszej uchwały dotyczy zaległości wynikającej z tytułu czynszu za najem lokalu oraz opłat za wodę, wywóz nieczystości płynnych i zużycie energii elektrycznej w lokalu przy ul. Sierakowskiego 10A, 87-600 Lipno przez Klub Sportowy „Czarny Orzeł” w łącznej wysokości 5 968,41 zł (słownie złotych: pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem 41/100), w tym należne odsetki ustawowe za opóźnienie w wysokości 166,08 zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt sześć 08/100).

Zaległość wymieniona w § 1 niniejszej uchwały powstała na skutek zawartej dnia 29.04.2016 roku umowy najmu z Powiatem Lipnowskim. Zgodnie z niniejszą umową Powiat oddał w użytkowanie lokal znajdujący się przy ul. Sierakowskiego 10A, 87-600 Lipno.

Dłużnik – Klub Sportowy „Czarny Orzeł” dnia 27.11.2017 roku złożył pisemny wniosek z prośbą o rozłożenie na raty spłaty powstałej zaległości, powołując się na swoją trudną sytuację finansową, spowodowaną tym, iż zdobywane przez klub środki okazały się zbyt skromne na regularne płacenie wynajmu owego lokalu.

Stosownie do przepisów ustawy o finansach publicznych zaległa należność może być rozłożona na raty, których spłata następować może w 11 ratach w kwocie 500,00 zł i ostatniej 12 racie w kwocie 468,41 zł.metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (20 września 2018, 13:39:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 676