Uchwała nr 328/2018Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 15 marca 2018w sprawie zasad ustalania opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie - jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego.Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm. )

Uchwała nr 328/2018
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 15 marca 2018


w sprawie zasad ustalania opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie - jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 32 ust. 1 i 2 pkt.3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm. )


Zarząd Powiatu w Lipnie,

uchwala, co następuje:


§1.Opłatę za wynajem pojazdów wraz z kierowcą, pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie wyznaczają:

1/ pojazd marki Isuzu:

- stawka kilometrowa 2,65 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 45,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

2/ pojazd marki Solbus:

- stawka kilometrowa 2,85 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 50,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

3/ pojazd marki Mercedes Benz :

- stawka kilometrowa 2,25 zł za każdy kilometr przebiegu pojazdu lub stawka godzinowa 40,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

4/ pojazd marki Scania:

- stawka kilometrowa 3,25 zł za każdy kilometr trwania najmu pojazdu lub stawka godzinowa 70,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę trwania najmu pojazdu;

§2. Czas trwania najmu pojazdu określają godzina wyjazdu z punktu początkowego i powrotu do tego punktu. Początkowy i końcowy punkt trasy objętej najmem pojazdu stanowi miejsce stałego parkowania pojazdu.

§3. Opłaty autostradowe obowiązujące na trasie przejazdu oraz opłaty parkingowe obciążają najemcę.

§4. Jeśli zgodnie z umową najmu pojazdu wraz z kierowcą na czas dłuższy niż 1 dzień najemca nie zapewnia kierowcy wyżywienia i noclegu, opłatę za najem powiększa koszt jego wyżywienia i noclegów wg. rachunków przedstawionych przez kierowcę.

§5. Najemca ubezpiecza przewożone osoby własnym staraniem i na własny koszt.

§6. 1. Szczegółowe warunki najmu pojazdu, w tym wybór zasady ustalania opłaty za najem pojazdu według stawki godzinowej lub kilometrowej (§1) określa umowa o najem pojazdu zawarta z najemcą.

2.Umowa najmu pojazdu zawierana jest na piśmie, przed przystąpieniem do wykonania usługi przewozu.

§7. Wykonanie Uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr 242/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 czerwca 2017 roku w sprawie: zasad ustalania opłat za wynajem pojazdów pozostających w dyspozycji Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie - jednostki organizacyjnej Powiatu Lipnowskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu
Opublikował: Marta Piątkiewicz (19 września 2018, 14:16:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 98