Uchwała nr 301/2017Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2017w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącymNa podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z poźn. zm.1), art. 89 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn zm.2) i § 5 i § 10 pkt 1 uchwały XXXV/212/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

Uchwała nr 301/2017
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2017


w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego w rachunku bieżącym

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z poźn. zm.1), art. 89 ust. 1 pkt 1ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.2077 z późn zm.2) i § 5 i § 10 pkt 1 uchwały XXXV/212/2017 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 15 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018


uchwala się co następuje:


§ 1. Zaciągnąć bankowy kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym w wysokości 3 000 000 zł ( słownie: trzy miliony złotych) na pokrycie występującego w ciągu 2018 roku przejściowego deficytu budżetowego

§ 2. Źródłem spłaty kredytu będą dochody z wpływu z tytułu udziału w podatkach budżetu państwa oraz pozostałe dochody własne.

§ 3. Prawnym zabezpieczeniem kredytu ustala się weksel in blanco na warunkach określonych w deklaracji wekslowej.

§ 4. Całkowita spłata kredytu nastąpi ostatniego dnia określonego umową, tj.w dniu 31 grudnia 2018 roku w sprawie „obsługi bankowej Powiatu Lipnowskiego”

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2 Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr 301/2017 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 28 grudnia 2017 roku


Na posiedzeniu Rady Powiatu w Lipnie w dniu 15 grudnia 2017 roku podjęta została uchwała Nr XXXV/212/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018, w której upoważniła Zarząd Powiatu do zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego do kwoty 3 000 000 zł. W związku z powyższym Zarząd Powiatu w Lipnie korzystając z zapisów uchwały postanowił zaciągnąć krótkoterminowy kredyt bankowy w miesiącu styczniu 2018 r. w rachunku bankowym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego

Bieżąca uchwała na zaciągnięcie kredytu krótkoterminowego w wysokości 3 000 000 zł pozwoli pozyskać środki na zabezpieczenie środków finansowych na bieżące funkcjonowanie.


Biorąc powyższe pod uwagę istnieje konieczność podjęcia uchwały Zarządu Powiatu o zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego.

Za podjęciem uchwały głosowało 3 radnych obecnych na posiedzeniu Zarządu Powiatu.1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2 Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………


metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Jan Garbarczyk (24 stycznia 2018, 10:42:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 643