Uchwała nr XXXV/212/2017Rady Powiatu w Lipniez dnia 15 grudnia 2017w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), oraz art. 89 ust. 1, pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Uchwała nr XXXV/212/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 15 grudnia 2017


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2018

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. D, pkt 9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.), oraz art. 89 ust. 1, pkt 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 222, art. 233 pkt 1, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 66 610 010,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 62 638 960,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 971 050,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 72 754 531,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 62 635 429,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 10 119 102,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018,

zgodnie z Za­łącznikiem nr 8

§ 3

1. Deficyt budżetu w wysokości 6 144 521,00 zł, który zostanie pokryty przycho­dami pochodzącymi z:

1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych
przez Powiat w kwocie – 4 000 000,00 zł,

2) zaciąganych kredytów w kwocie – 2 144 521,00 zł,

§ 4

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 8 478 981,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 334 460,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 6 144 521,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów – w kwocie 2 334 460,00 zł,

§ 6

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6a i 6b

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 73 000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe;

2) celowe w wysokości – 120 752,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego,

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody 3 360 000,00 zł, koszty – 3 360 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11

§ 11

Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami, wydatków inwestycyjnych oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł;

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-PomorskiegoZałącznik do uchwały (586kB) plik

Przewodniczący Rady Powiatu

metryczka


Opublikował: Jan Garbarczyk (24 stycznia 2018, 10:11:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 756