Uchwała nr XXXIV/206/2017Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 listopada 2017w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Skępem w Szkołę Policealną.Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 174 ust.2, 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, zm. Dz. U. z 2017r. poz. 949)

Uchwała nr XXXIV/206/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 listopada 2017


w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Skępem w Szkołę Policealną.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 174 ust.2, 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, zm. Dz. U. z 2017r. poz. 949)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Stwierdza się przekształcenie z dniem 1 września 2017 roku dotychczasowego Policealnego Studium Zawodowego wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Skępem
w Szkołę Policealną
w Skępem, będącą ponadpodstawową szkołą policealną dla osób posiadających wykształcenie średnie lub wykształcenie średnie branżowe.


§ 2. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Policealnej w Skępem
z siedzibą przy ul. Wymyślińskiej 2, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Skępem.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E


W związku ze zmianą ustroju szkolnego wdrażanego ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) podjęcie niniejszej uchwały jest wypełnieniem delegacji ustawowej określonej w art. 174
ust. 3 cyt. ustawy tj. „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego prowadzącej dotychczasową szkołę policealną, w terminie do dnia 30 listopada 2017 r., w drodze uchwały, stwierdza jej przekształcenie w szkołę policealną”.


metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (15 grudnia 2017, 09:38:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 785