Strona główna  >  Uchwały  >  Rady Powiatu w Lipnie  >  2017

Uchwała nr XXXII/189/2017
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 sierpnia 2017


w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Wychowania Patriotycznego.

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 814; zm. Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i poz. 1948, Dz. U. z 2017r. poz. 730 i 935) oraz art. 90t ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943; zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1010, poz. 1954, poz. 1985 i poz. 2169, Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i poz. 949)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się lokalny program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży pod nazwą: „Powiatowy Program Wychowania Patriotycznego”.

§ 2. Założenia edukacji patriotycznej.

 1. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku dla ludzi, którzy ją tworzyli.

 2. Wychowanie patriotyczne należy powiązać z treściami i zadaniami innych dziedzin wychowania, mając na uwadze harmonijny rozwój różnych sfer osobowości ucznia.

 3. Pierwszoplanowym zadaniem wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży jest troska o ich szczęście, zdrowie i wszechstronny harmonijny rozwój.

§ 3. Cele edukacyjne Programu.

 1. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej i państwowej.

 2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności i szacunku dla symboli narodowych.

 3. Upowszechnianie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć gospodarczych.

 4. Kształtowanie postaw patriotycznych i aktywnej postawy obywatelskiej.

 5. Rozwijanie aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej.

 6. Kształtowanie postaw odpowiedzialności za siebie, swoją miejscowość, swój kraj.

 7. Wzmacnianie więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia, jego dziedzictwem kulturowym.

 8. Umożliwianie kreatywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych.

 9. Kształtowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

§ 4. Zadania szkoły.

 1. Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym.

 2. Zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadają istotne znaczenie dla funkcjonowania państwa polskiego.

 3. Przygotowanie uczniów do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu społecznym.

 4. Zgłębianie i utrwalanie wiedzy na temat polskiej historii, kultury, tradycji, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć gospodarczych.


§ 5. Treści edukacji patriotycznej obejmują:

 1. Godło i hymn państwowy.

 2. Pieśni patriotyczne, utwory literackie (obrazy, filmy, pieśni).

 3. Lokalne miejsca pamięci narodowej.

 4. Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy).

 5. Jednostkę i grupę: życie w grupie (więzi, wartości, role, podejmowanie decyzji, konflikty, negocjacje).

 6. Samorząd terytorialny.

 7. Jednostkę, społeczeństwo, naród, państwo.

 8. Prawa i obowiązki obywatelskie.

 9. Wartości i normy życia społecznego: kategorię dobra wspólnego, patriotyzm, kulturę społeczną i polityczną.

§ 6. Formy i metody pracy.

 1. W czasie realizacji treści programowych będą organizowane żywe lekcje historii i edukacji obywatelskiej poprzez:

 1. Uroczystości związane z obchodzeniem świąt narodowych.

 2. Wycieczki krajoznawcze zapoznające z bogactwem kulturowym, historycznym i przyrodniczo – geograficznym najbliższej okolicy oraz Polski.

 3. Spotkania z przewodnikami, kulturoznawcami, historykami, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej.

 4. Wycieczki do muzeów, miejsc o znaczeniu patriotycznym, historycznym i kulturowym.

 5. Spotkania z ciekawymi ludźmi.

§ 7. Przewidywane osiągnięcia uczniów.

 1. Znajomość hymnu narodowego, polskich pieśni patriotycznych.

 2. Znajomość symboli: lokalnych i państwowych.

 3. Poszerzenie wiedzy na temat polskiej historii, miejsc pamięci narodowej, kultury, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz osiągnięć gospodarczych.

 4. Prezentowanie odpowiedniego zachowania w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

 5. Prezentowanie odpowiedniego zachowania w miejscach pamięci narodowej, muzeach, innych miejscach kultury a także w czasie wyjazdu i wspólnego spędzania czasu.

§ 8. Program będzie realizowany w latach: 2017 i 2018.

§ 9. Finansowanie programu.

 1. Rada Powiatu w Lipnie zapewnia środki w wysokości do 75 % kosztów poniesionych na realizacje zadań określonych w § 6 pkt 1 ppkt 2, 3 i 4, dopuszcza się wsparcie niniejszego Programu poprzez dobrowolne wpłaty i darowizny od osób prawnych
  i fizycznych.

 2. Pozostałe 25 % kosztów sfinansowane będzie przez uczestnika wyjazdu lub dofinansowane z innych źródeł np.: Rada Rodziców, itp.

 3. Koszty kwalifikowalne ze środków budżetu Powiatu Lipnowskiego to w szczególności koszty: transportu, noclegów i wyżywienia, biletów wstępu i przewodnika, innych zgodnych z realizacją zadań określonych w § 6 i celami Programu.

 4. W każdym roku budżetowym Rada Powiatu w Lipnie zapewni środki finansowe na realizacje Programu.

 5. W roku 2017 na realizację Programu przeznaczona zostaje kwota: 50 000,00 zł.

 6. Dyrektor szkoły ubiegającej się o dofinansowanie, o którym mowa w ppkt. 1 składa wniosek według wzoru określonego w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały co najmniej 1 miesiąc przed planowaną realizacją zadania.

 7. Wnioski o dofinansowanie, o którym mowa w pkt 1, rozpatruje Zarząd Powiatu w Lipnie po zaopiniowaniu przez Wydział Edukacji i Kultury.

 8. Wnioski należy składać w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Lipnie,
  ul. Sierakowskiego 10B, II piętro.

§ 10. Beneficjenci Programu

 1. Program przewidziany jest dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.

 2. Priorytetem w ocenie składanych wniosków będą następujące założenia:

  1. wycieczka 2 lub 3 dniowa,

  2. zorganizowana dla 25-30 osobowych grup uczniów,

  3. zawierająca w programie co najmniej jedno miejsce pamięci narodowej, miejsce o znaczeniu historycznym i kulturowym dla narodu polskiego np :

 1. Oświęcim, Kraków-Wawel, Muzeum Narodowe w Krakowie, Wieliczka

 2. Warszawa, Zamek Królewski, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, Cmentarz Wojskowy na Powązkach

 3. Gdańsk, Westerplatte, Muzeum II Wojny Światowej, Gdynia, Muzeum Okręt ,,Błyskawica”, obóz Stutthof lub inne zabytki, muzea i miejsca pamięci narodowej.

§ 11. Rozliczenie dofinansowanego zadania.

 1. Wnioskodawca dokonuje rozliczenia zadania w terminie 21 dni od zakończenia zadania przedkładając:

 1. rozliczenie - wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały

 2. faktury i rachunki dokumentujące poniesione koszty:

Faktury wystawione na: Nabywca: Powiat Lipnowski,

ul. Sierakowskiego 10 B,

87-600 Lipno,

NIP: 466 03 86 812

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lipnie,

ul. Sierakowskiego 10B

87-600 Lipno

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.U Z A S A D N I E N I E


Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym
w zakresie edukacji publicznej.

Kształtowanie patriotyzmu jest doniosłym zadaniem nauczyciela, to on bowiem przygotowuje nowe pokolenie Polaków. Kształtowanie postaw patriotycznych - to dziedzina złożonej działalności wychowawczej wymagająca systematycznego pogłębiania wiedzy nauczycieli, znajomości współczesnych osiągnięć teorii potrzeb, teorii wartości i teorii osobowości.

Rada Powiatu w Lipnie postanowiła przyjąć Powiatowy Program Wychowania Patriotycznego w celu upowszechniania wśród dzieci i młodzieży tradycji narodowych i lokalnych, rozwijania poczucia odpowiedzialności i szacunku dla symboli państwowych, kształtowania więzi lokalnych, identyfikacji z miejscem pochodzenia i lokalnym dziedzictwem kulturowym oraz umożliwienia dzieciom i młodzieży aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych, społecznych i politycznych. Ponadto powiat lipnowski jest powiatem typowo rolniczym o dużym bezrobociu i ubóstwie, położonym w znacznej odległości od dużych aglomeracji miejskich, znaczących miejsc pamięci narodowej, muzeów, centrów kulturalnych. Biorąc powyższe pod uwagę Rada Powiatu w Lipnie, aby wyrównać szanse edukacyjne dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół, dla których jest organem prowadzącym a tym samym ułatwić dzieciom i młodzieży dostęp do w/w miejsc, postanowiła przyjęć niniejszy Program

Mając powyższe na uwadze przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.


Załączniki 1 i 2 Plik do pobrania (63kB) plik


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (19 września 2017, 13:52:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 193

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij