Uchwała nr 179/2016Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 25 listopada 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. . 885,zpóźn. zm2)

Uchwała nr 179/2016
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 25 listopada 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźn. zm.1), art. 247 i 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. . 885,zpóźn. zm2)


Zarząd Powiatu

uchwala co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

2/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
  1. Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 179/2016 z dnia 25 listopada 2016 roku

Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

  1. planu wydatków

  2. planu prac remontowych


I. WYDATKI

Planowane wydatki ulegają zmianom w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 763

W Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na zakup z przeznaczeniem na zakup oleju opalowego i wywóz nieczystości. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia pracowników i zwrot kosztów podróży.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów na drogi takich jak cement, kruszywo i masa na zimno oraz wydatki na wykonanie badań profilaktycznych. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na wykonanie usług.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – ośrodki kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 763

W Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki na zakup z przeznaczeniem na zakup oleju opalowego i na zakup pomocy dydaktycznych w celu przygotowania stanowisk egzaminacyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz za usługi telekomunikacyjne i opłaty składek.


Dział 853 – pozostałe zadania z zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki planowane na remonty.


  1. REMONTY

Zmian w zakresie realizowanych prac remontowych dokonuje się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie1.Krzysztof Baranowski – Przewodniczący Zarządu ...............................

2. Anna Smużewska – Z-ca Przewodniczącego ……………………

3. Karol Kwiatkowski – Członek Zarządu …………………….

4. Mieczysław Kwiatkowski – Członek Zarządu ……………………

5. Jan Kołaczyński – Członek Zarządu ……………………

1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/73/2016 z dnia 9.03.2016r., Nr XIV/83/2016 z dnia 22.04.2016 r., Nr XV/88/2016 z dnia 10.06.2016 r., Nr XVI/98/2016 z dnia 5.07.2016 r., Nr XVII/109/2016 z dnia 9.09.2016 r., Nr XVIII/116/2016 z dnia 18.10.2016 r., Nr XIX/126/2016 z dnia 18.11.2016 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 103/2016 z dnia 22.01.2016, Nr 105/2016 z dnia 10.02.2016 r., Nr 121/2016 z dnia 31.03.2016 r., Nr 124/2016 z dnia 13.04.2016 r., Nr 129/2016 z dnia 17.05.2016 r., Nr 133/2016 z dnia 1.06.2016 r., Nr 151/2016 z dnia 20.07.2016 r., Nr 156/2016 z dnia 11.08.2016 r. Nr 161/2016 z dnia 26.08.2016 r., Nr 164/2016 z dnia 29.0.92016 r., Nr 167/2016 z dnia 10.10.2016 r., Nr 170/2016 z dnia 31.10.2016 r., Nr 172/2016 z dnia 4.11.2016 r.,metryczka


Odpowiada za treść: Zarząd Powiatu w Lipnie
Opublikował: Jan Garbarczyk (27 czerwca 2017, 13:56:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 688