Uchwała nr XX/130/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 16 grudnia 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814,1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)

Uchwała nr XX/130/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 16 grudnia 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814,1), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

Dochody budżetu w wysokości 60 551 873,00 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie - 58 992 473,00 zł

 2. dochody majątkowe w kwocie - 1 559 400,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Wydatki budżetu w wysokości  60 551 873,00 zł z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości - 54 681 767,00 zł

 2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 870 106,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 4 dotyczący planu przychodów i rozchodów budżetu zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

8/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;


§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XX/130/2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

 4. planu zadań remontowych

 5. planu przychodów i rozchodów budżetu

 6. planu zadań inwestycyjnych 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 137 771,00 i zamkną się kwotą 60 551 873,00 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 300 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków z funduszu prewencyjnego firmy ubezpieczeniowej na zakup szczepionek dla funkcjonariuszy KP PSP.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 48 940 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej zgodnie z decyzją Ministra Finansów.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75802 – uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 56 015 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z decyzją Ministra Finansów.


Dział 801 – oświat i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu darowizn.


Dział 801 – oświat i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu wykonywanych usług.


Dział 852 - pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 16 255 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące wpływów od pensjonariuszy domu oraz dochody z różnych wpływów.


Dział 852 - pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 2 322 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące wykonywanych usług.


Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 7 339 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu należnego 2,5% odpisu od wykonanych wydatków na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych dla:

- Powiatowego Urzędu Pracy o kwotę 68 zł,

- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 7 271 zł.


Dział 854 - edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 3 600 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji od samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 137 771,00 i zamkną się kwotą 60 551 873,00 zł.

Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarką leśną

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 40 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu należnych składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60004 – lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 40 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup wyposażenia pomieszczeń biurowych oraz poczekalni zakup tabliczek przystankowych i remont pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby Powiatowego Transportu Publicznego w Lipnie.


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 74 102 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu pochodnych od wynagrodzeń pracowników, zakup piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, wydatki związane ze zużyciem energii i realizacją usług oraz należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń, usług remontowych oraz wydatki majątkowe.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 8 446 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu realizowanych usług oraz należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz usług i opłat.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012– zadania w zakresie geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń realizowanych w ramach umów zlecenia oraz wydatki z przeznaczeniem na zakup materiałów i realizację zwrotów kosztów podróży. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu realizowanych usług, opłat, wynagrodzeń i pochodnych.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy, wydatki na szkolenia oraz z tytułu realizowanych usług i opłat.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 450 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 10 562 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne, diet, szkoleń pracowników oraz wydatki majątkowe.


Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział – 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 73 323 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na zakup druków komunikacyjnych, realizację usług oraz należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wydatki z tytułu opłat. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wydatki z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów szkoleń i postępowań sądowych oraz należnego podatku VAT.


Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział – 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu organizacji imprez o zasięgu powiatowym i z ytm związanych wyjazdów służbowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu nagród i zakupu materiałów promocyjnych.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki. Zmniejszenia wydatków wynikają z dokonanej analizy wydatków na dzień 30 listopada br.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 050 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na Fundusz Pracy.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 300 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup szczepionek dla funkcjonariuszy KP PSP.


Dział 755 – wymiar sprawiedliwości

Rozdział 75515 – nieodpłatna pomoc prawna

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe i zakup materiałów biurowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu pochodnych od wynagrodzeń.


Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80102– szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 17 641 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków za okres 11 miesięcy i przewidywanym wykonaniem ich na koniec roku budżetowego.


Dział 801 –oświata i wychowanie

Rozdział 80111– gimnazja specjalne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 148 zł

Zmiany podyktowane są analizą wydatków za okres 11 miesięcy i przewidywanym wykonaniem ich na koniec roku budżetowego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 210 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu przekazywanej dotacji dla Szkoły Niepublicznej „OŚWIATA” w związku z przeprowadzoną kontrolą wydatkowania środków publicznych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 81 742 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 445 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń.

Wydatki Zespołu Szkół w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 81 297 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz na zapłatę faktur za zużytą energię elektryczną i cieplną.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 136 949 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu o kwotę 61 298 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, wydatki z przeznaczeniem na zakup oleju opalowego, wypłatę wynagrodzeń bezosobowych i wnoszenie opłat oraz należnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń, wydatków na badania kontrolne okresowe pracowników szkoły.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się wydatki o kwotę 15 166 z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, składki na Fundusz Pracy oraz wydatki na zakup usług i opłaty.

W Zespole Szkół w Skępem zwiększa się wydatki o kwotę 60 485 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłatę pochodnych od wynagrodzeń, zakup energii oraz podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, badania profilaktyczne pracowników jak również opłaty za usługi telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz szkolenia pracowników.

Zmiany w wydatkach rzeczowych wynikają z przeprowadzonej analizy kończącego się roku budżetowego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 30 274 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, opłaty za zużyte energię cieplną i elektryczną oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wydatków osobowych, na zakup materiałów i wyposażenia, na zakup pomocy dydaktycznych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 –szkoły zawodowe specjalne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 4 856 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne, na zakup materiałów oraz podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na składki na Fundusz Pracy oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 26 055 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i na zakup materiałów, na zakup opału (peletu) i energii, wydatki na wynagrodzenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe, wydatki z tytułu realizowanych usług, podróży służbowych oraz wydatki na badania okresowe kontrolne pracowników.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i pozaszkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 3 716 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na zapłatę wynagrodzeń wynikających z umów – zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynagrodzeń i pochodnych oraz należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Ogólny plan dla Zespołu szkół w Skępem zmniejsza się o kwotę 2 895 zł.

Wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisła ulegają zmniejszeniu o kwotę 821 zł z tytułu należnego odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 997 zł

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zmniejszeniu ulegają wydatki o kwotę 37. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia, zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wydatków osobowych, pochodnych od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Lipnie o kwotę 505 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 2 529 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 18 254 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 2 900 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 6 850 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych.

Zwiększeniu ulegają wydatki Starostwa Powiatowego w Lipnie o kwotę 9 242 zł z przeznaczeniem na realizacje usług.

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zmniejszeniu ulegają o kwotę 738 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 65 532 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o kwotę 4 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń oraz wydatki z tytułu wypłaty świadczeń i zakupu wyposażenia dla młodzieży usamodzielniającej się.

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zmniejszeniu o kwotę 47 144 zł z tytułu przekazywanych dotacji.

Wydatki Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 388 zł z tytułu wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Ponadto ulegają zmianom wydatki w zakresie zakupu materiałów, zakupu środków żywności oraz uczestnictwa pracowników jednostki w szkoleniach.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202- domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i leków, na wykonanie badań kontrolnych okresowych pracowników oraz należny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne i wydatki na zakup materiałów i składek FEP. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu opłacanych składek, wydatki na opłacenie podróży służbowych, zużycia energii, zakup artykułów żywnościowych, realizowanych usług i wnoszonych opłat.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204- rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 26 820 zł

Zmniejszeniu o kwotę 26 820 zł ulegają wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu świadczeń, wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wydatki na realizację usług.

Wydatki Starostwa Powiatowego ulegają zmianom w zakresie przekazywanych dotacji samorządom za dzieci przebywające w pieczy zastępczej na teranie innych samorządów.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Zwiększeniu ulegają wydatki na opłacenie pochodnych od wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłaty wynagrodzeń.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 322 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapewnienie prawidłowości funkcjonowania Dworku.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 350 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki realizowane w ramach zadań z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia pracowników. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizację usług, wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.

Zmian wydatków realizowanych ze środków własnych powiatu wynika z przeprowadzonej analizy ich wydatkowania za okres 11 miesięcy.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 339 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie przeznaczone na zakup materiałów o kwotę 68 zł.

Wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ulegają zwiększeniu o kwotę 7 271 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki wynikające z opłat, zwrotu kosztów podróży i szkoleń pracowników.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 18 087 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na pochodne oraz realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe oraz wydatki na realizacje prac remontowych i szkolenia pracowników, wydatki na zużycie energii oraz wynagrodzeń pracowników.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 29 941 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne. Zmniejszenia wydatków podyktowane są analizą wydatków. .


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 9 173 zł

Zmiany podyktowane są przeprowadzoną analizą wydatków.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu należnych wypłat stypendiów dla młodzieży z przeznaczeniem dla:

- Zespołu Szkół w Lipnie – 1 200 zł,

- Zespołu Szkół w Skępem 2 400 zł.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85419 – ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 12 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu należnych dotacji w związku z nowoutworzonych Ośrodkiem Rewalidacyjno – Wychowawczym w Dobrzyniu n. Wisłą.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 118 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem o kwotę 1 118 zł z przeznaczeniem na fundusz świadczeń socjalnych.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 5 832 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na organizację imprez kulturalnych.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 832 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na organizację imprez sportowych o zasięgu powiatowym.


Dział 926 – kultura fizyczna

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na organizację imprez sportowych.


 1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków na zakupy inwestycyjne w Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie, Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie oraz Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego


1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/73/2016 z dnia 9.03.2016r., Nr XIV/83/2016 z dnia 22.04.2016 r., Nr XV/88/2016 z dnia 10.06.2016 r., Nr XVI/98/2016 z dnia 5.07.2016 r., Nr XVII/109/2016 z dnia 9.09.2016 r., Nr XVIII/116/2016 z dnia 18.10.2016 r., Nr XIX/126/2016 z dnia 18.11.2016 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 103/2016 z dnia 22.01.2016, Nr 105/2016 z dnia 10.02.2016 r., Nr 121/2016 z dnia 31.03.2016 r., Nr 124/2016 z dnia 13.04.2016 r., Nr 129/2016 z dnia 17.05.2016 r., Nr 133/2016 z dnia 1.06.2016 r., Nr 151/2016 z dnia 20.07.2016 r., Nr 156/2016 z dnia 11.08.2016 r., Nr 161/2016 z dnia 26.08.2016 r., Nr 164/2016 z dnia 29.0.92016 r., Nr 167/2016 z dnia 10.10.2016 r., Nr 170/2016 z dnia 31.10.2016 r., Nr 172/2016 z dnia 4.11.2016 r., Nr 179/2016 z dnia 25.11.2016 r.metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Powiatu
Opublikował: Jan Garbarczyk (27 czerwca 2017, 13:09:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 690