Uchwała nr 185/2016Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 29 grudnia 2016w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm. )

Uchwała nr 185/2016
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 29 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2016 poz. 814 z późn. zm. )


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.


§ 3. Traci moc Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół w Skępem uchwalony Uchwałą Nr 356/2014 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 30 kwietnia 2014 roku.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


metryczka


Odpowiada za treść: Justyna Śliwińska
Opublikował: Jan Garbarczyk (13 czerwca 2017, 12:06:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 738