Uchwała nr 178/2016Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 25 listopada 2016w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie. Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm. )

Uchwała nr 178/2016
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 25 listopada 2016


w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie.

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 814 z późn. zm. )


Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się Regulamin Organizacyjny Powiatowego Zakładu Transportu Publicznego w Lipnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Pełnomocnikowi ds. utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą "Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie" do czasu powołania Dyrektora Zakładu, który dalej będzie realizował uchwałę.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2016r.
Uzasadnienie


W związku z utworzeniem przez Radę Powiatu w Lipnie Uchwałą Nr XIII/71/2016
z dnia 9 marca 2016 roku samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Powiatowy Zakład Transportu Publicznego w Lipnie”, istnieje konieczność uchwalenia jego Regulaminu Organizacyjnego.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej Uchwały jest uzasadnione.

metryczka


Odpowiada za treść: Justyna Śliwińska
Opublikował: Jan Garbarczyk (13 czerwca 2017, 12:01:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 821