Uchwała nr XIX/126/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 18 listopada 2016w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm. z 2016 r. poz. 15791), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)

Uchwała nr XIX/126/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 18 listopada 2016


w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2016

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm. z 2016 r. poz. 15791), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2013 r. poz. 885, z późn. zm.2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§ 1

W uchwale Nr XI/63/2015 z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany1:

1/ § 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu w wysokości 60 414 102,00 zł, z tego:

 1. dochody bieżące w kwocie - 58 854 702,00 zł

 2. dochody majątkowe w kwocie - 1 559 400,00 zł

2/§ 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu w wysokości  60 414 102,00 zł z tego:

 1. wydatki bieżące w wysokości - 54 531 974,00 zł

 2. wydatki majątkowe w wysokości - 5 882 128,00 zł

3/ Zmienia się załącznik 2a stanowiący plan dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

4/ Zmienia się załącznik nr 3 stanowiący plan wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2015 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;

5/ Zmienia się załącznik 6b dotyczący wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;

6/ Zmienia się załącznik nr 8 dotyczący planu zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

7/ Zmienia się załącznik nr 3a dotyczący planu zadań remontowych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na strona BIP oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XIX/126/2016 z dnia 18 listopada 2016 roku


Zmiany, jakie wprowadza niniejsza uchwała dotyczą następujących obszarów:

 1. planu dochodów

 2. planu wydatków

 3. planu dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej

 4. planu zadań remontowych

 5. planu zadań inwestycyjnych 1. DOCHODY

Planowane dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 62 413,00 i zamkną się kwotą 60 414 102,00 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpłat środków z różnych wpływów. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu opłat lokalnych.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012 – zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 5 742 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu wpłat środków z różnych opłat. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu otrzymanych darowizn. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu różnych opłat.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618– wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu różnych opłat. Zmniejszeniu ulegają dochody w związku z przeprowadzoną analizą dochodów na dzień 15 listopada 2016 roku.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 21 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195– pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Zwiększeniu ulegają dochody z różnych opłat. Zmniejszeniu ulegają dochody w związku z przeprowadzoną analizą dochodów na dzień 15 listopada 2016 roku.

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.


Dział 852 - pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 47 687 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące wpływów od pensjonariuszy domu oraz dochody z różnych wpływów. Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.


Dział 852 - pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.


Dział 852 - pomoc społeczna

Rozdział 85295 – pozostała działalność

Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 6 005 zł

Zwiększeniu ulegają dochody dotyczące wpływów odsetek oraz z tytułu usług.


Dział 853 - pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Plan dochodów ulega zmniejszeniu o kwotę 21 zł

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu należnego 2,5% odpisu od wykonanych wydatków na zadania związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.II. WYDATKI


Planowane wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 62 413,00 i zamkną się kwotą 60 414 102,00 zł.


Zmian dokonano w następujących działach i rozdziałach:


Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01005 – prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 150 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu zapłaty za wykonane klasyfikacje gruntów.


Dział 020 – leśnictwo

Rozdział 02002 – nadzór nad gospodarka leśną

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 200 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń dla pracowników.


Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005– gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 11 985 zł

Zwiększeniu ulegają składki na Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki dotyczące kosztów postępowania sądowego.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71012– zadania w zakresie geodezji i kartografii

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 797 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na modernizację osnowy szczegółowej 3 klasy na terenie gminy Kikół. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015– nadzór budowlany

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 829 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki pochodzące ze środków własnych powiatu z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75011 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 3 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 200 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział – 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 13 907 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 20 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie jednostki.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 2 900 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłat na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia oraz realizacji usług.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki osobowe na podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na usługi remontowe oraz usługi pozostałe.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 640 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłacenie składek na Fundusz Pracy. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń i należnych składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 15 077 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zwiększeniu ulegają wydatki o kwotę 2 928 zł z przeznaczeniem na realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń oraz wydatki z tytułu kosztów sądowych.

na zakupy środków dydaktycznych, z tytułu usług zdrowotnych oraz różne opłaty i składki.

W Zespole Szkół w Skępem zwiększa się wydatki o kwotę 7 149 zł z przeznaczeniem na wypłatę pochodnych od wynagrodzeń oraz pozostałe usługi. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów, badania profilaktyczne pracowników jak również opłaty za usługi telekomunikacyjne i składki.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się wydatki o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, usługi telekomunikacyjne oraz wydatki na podróże służbowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy środków dydaktycznych, z tytułu usług zdrowotnych.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80132 – szkoły artystyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 500 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na opłaty za zużytą energię cieplną i elektryczną, na zakup materiałów i opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 –szkoły zawodowe specjalne

Zwiększeniu ulegają wydatki na podróże służbowe krajowe. Zmniejszeniu ulegają wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług remontowych, podróże służbowe, szkolenia dla pracowników oraz różne opłaty i składki.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne i pozaszkolne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 400 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem na zapłatę wynagrodzeń wynikających z umów – zlecenia.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80150 – realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu usług pozostałych.

Zwiększeniu ulegają wydatki Zespołu Szkół w Skępem z przeznaczeniem na realizacje usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki w związku z przeprowadzoną analizą wydatków na dzień 14 listopada br. oraz potrzeb do końca roku budżetowego.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 288 zł

W Zespole Szkół Technicznych w Lipnie zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85156 – składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 21 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby bezrobotne.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 7 900 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i wyposażenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu obsługi długu publicznego.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo - wychowawcze

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup lekarstw, pokrycia kosztów usług telekomunikacyjnych i wydatki związane z należnym odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wynikających z umów – zlecenia.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202- domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 687 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, opłaty oraz wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej oraz pieca konwekcyjno – parowego. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wydatki na opłacenie podróży służbowych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204- rodziny zastępcze

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 6 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu świadczeń i wydatki na obsługę programu realizowanego na rzecz pieczy zastępczej.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85295 - pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 6 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup środków żywności.Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 5 000 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85324 – Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych

Plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 21 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie przeznaczone na zakup materiałów.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 25 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz realizację usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na realizacje prac remontowych, zużycie energii, zakup materiałów oraz zwrot wydatków wynikających z podróży służbowych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 600 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na zakup wykładziny do salek edukacyjnych.


Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 - pozostała działalność

Plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 1 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących.


Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzenia wynikającego z umowy – zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na organizację imprez kulturalnych.


 1. ZADANIA INWESTYCYJNE

Zmiany dotyczą wydatków na zakupy inwestycyjne w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego

1 Zmiany budżetu na 2015 r. wprowadzono Uchwałą Rady Powiatu Nr XIII/73/2016 z dnia 9.03.2016r., Nr XIV/83/2016 z dnia 22.04.2016 r., Nr XV/88/2016 z dnia 10.06.2016 r., Nr XVI/98/2016 z dnia 5.07.2016 r., oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 103/2016 z dnia 22.01.2016, Nr 105/2016 z dnia 10.02.2016 r., Nr 121/2016 z dnia 31.03.2016 r., Nr 124/2016 z dnia 13.04.2016 r., Nr 129/2016 z dnia 17.05.2016 r., Nr 133/2016 z dnia 1.06.2016 r., Nr 151/2016 z dnia 20.07.2016 r., Nr 156/2016 z dnia 11.08.2016 r.,


Załącznik do uchwały (114kB) plik

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski
Opublikował: Jan Garbarczyk (1 marca 2017, 08:26:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 798