Uchwała nr XX/132/2016Rady Powiatu w Lipniez dnia 16 grudnia 2016w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźn. zm.1), , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn zm.2)

Uchwała nr XX/132/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 16 grudnia 2016


w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2017

Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. c oraz lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ((t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1445, z poźn. zm.1), , ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013, poz. 885 z późn zm.2)


Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 60 757 291,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 58 997 291,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 1 760 000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2

§ 2

1. Wydatki budżetu w wysokości 60 381 834,00 zł, z tego:

1) bieżące w wysokości 56 887 726,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 3 494 108,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3

2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017,

zgodnie z Za­łącznikiem nr 8.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu Powiatu w wysokości 375 457,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów.

§ 4

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1 930 251 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 305 708 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 3 000 000,00 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu
emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych
kredytów – w kwocie 1930 251,00 zł,

§ 6

Łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 100 000 zł.

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 6a i 6b

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 7

§ 8

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – 61 000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki budżetowe;

2) celowe w wysokości – 100 137,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarzadzania kryzysowego,

§ 9

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu, zgodnie z Załącznikiem nr 5

§ 10

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 3 093 234,00 zł,

koszty – 3 093 234,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 11

§ 11

Upoważnia się Zarząd do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały;

2) do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydat­ków między działami oraz wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;

3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100 000,00 zł;

4) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100 000,00 zł

5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Powiatu.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski
Opublikował: Jan Garbarczyk (1 marca 2017, 08:20:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 956