Uchwała nr XIX/124/2016 Rady Powiatu w Lipniez dnia 18 listopada 2016w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim, a Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego przekazania środków finansowych na promocję akcji zbierania podpisów popierających budowę II stopnia wodnego na rzece Wiśle w miejscowości Siarzewo gm. Raciążek oraz kolejnych w ramach kaskady Wisły.Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7a i art. 12 pkt. 8, lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Uchwała nr XIX/124/2016
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 18 listopada 2016


w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Lipnowskim, a Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim dotyczącego przekazania środków finansowych na promocję akcji zbierania podpisów popierających budowę II stopnia wodnego na rzece Wiśle w miejscowości Siarzewo gm. Raciążek oraz kolejnych w ramach kaskady Wisły.

Na podstawie art. 6 ust. 1, art. 7a i art. 12 pkt. 8, lit. h ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z późn. zm.), art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1 Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia dotyczącego przekazania środków finansowych na promocję akcji zbierania podpisów popierających budowę II stopnia wodnego na rzece Wiśle w miejscowości Siarzewo gm. Raciążek oraz kolejnych w ramach kaskady Wisły pomiędzy Powiatem Lipnowskim, a Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zs.
w Aleksandrowie Kujawskim przy ul. Chopina 4
i przyjęcia pomocy finansowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na realizację tego zadania.

§2 W związku z porozumiem, o którym mowa w § 1 udziela pomocy finansowej dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim w kwocie 1 000,00 zł (słownie jeden tysiąc zł 00/100).


§3 Upoważnia Zarząd Powiatu Lipnowskiego do podpisania w/w porozumienia.§4 Szczegółowe warunki zawarcia porozumienia zostaną określone w porozumieniu pomiędzy Powiatem Lipnowskim, a Związkiem Gmin Ziemi Kujawskiej zs. w Aleksandrowie Kujawskim.


§5 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UZASADNIENIE


Uchwała reguluje zasady realizacji zadania z przeznaczeniem na promocję akcji zbierania podpisów popierających budowę II stopnia wodnego na rzece Wiśle
w miejscowości Siarzewo gm. Raciążek oraz kolejnych w ramach kaskady Wisły. U
chwała wykonywana będzie przez Zarząd Powiatu w Lipnie, który w celu realizacji i rozliczenia kosztów tego zadania zawrze stosowne Porozumienie określające szczegóły niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotowego zamierzenia.

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Rady Rafał Wiśniewski
Opublikował: Jan Garbarczyk (28 lutego 2017, 14:49:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 774